Aktuality

Co je to psychiatrie a co psychiatr dělá (video)

O problémech a léčebných možnostech psychiatrie hovoří Jan Přeučil s prof. MUDr. Jiřím Rabochem, DrSc.

10 sjezdů českých psychiatrů

Naše Společnost původně jako „Purkyňova společnost pro bádání o duši a nervstvu“ byla založena v roce 1919 skupinou lékařů vedenou Antonínem Heverochem. Její členové se schází s určitou mírou pravidelnosti více než 90 let v areálu na Karlově…

Syndrom z vyhoření

Je smutnou skutečností, že ve vyspělých společnostech 21. století přibývá duševních onemocnění a nejrůznějších psychických problémů…

Panta rhei

Naše Společnost původně jako „Purkyňova společnost pro bádání o duši a nervstvu“ byla založena v roce 1919 skupinou lékařů vedenou Antonínem Heverochem, jehož podobiznu jsme umístili do našeho znaku…

Koncepce psychiatrické péče v ČR

Od začátku 90-tých let týmy českých psychiatrů zpočátku vedené MUDr. Pavlem Baudišem, CSc. a MUDr. Janem Pfeifferem, později MUDr. Zdeňkem Bašným vypracovávaly koncepci rozvoje našeho oboru…

Má rozvoj psychiatrické péče v ČR šanci?

Systémy psychiatrické péče mají na celém světě standardně složku primární, komunitní, ambulantní, akutní, následnou, dlouhodobou a sociální péči…

Jaký smysl má pořádat odborná setkání a konference?

Je obecně známo, že v posledních letech je pořádáno velké, až nadměrné množství nejrůznějších konferencí. Skoro se někdy zdá, že každá skupina odborníků, která se považuje za trochu významnou, musí uspořádat národní nebo mezinárodní setkání, aby tak potvrdili svoji důležitost…

Kam směřuje česká psychiatrie?

Česká republika je zemí, ve které je psychiatrická péče tradičně strukturována a stará se každý rok asi o půl milionu nemocných…

Kdo jsme, co chceme, co můžeme?

Nedávno mně zavolala redaktorka významného celostátního deníku inspirována jedním naším členem. Zeptala se mě, zda-li vím, že v …ském kraji schází psychiatrická nemocniční lůžka…

Životní styl a duševní poruchy

Duševní poruchy představují v 21. století jednu z největších zátěží lidské společnosti. Dle replikace velké studie Global Burden of Disease jejich podíl na celkových společenských ztrátách způsobených narušením zdraví…

Budování komunitní psychiatrické péče – některé zkušenosti a doporučení

Proces přesunu psychiatrické péče z velkých psychiatrických léčeben do komunitní péče probíhá ve více Evropských zemích. Světová i Česká psychiatrická společnost podporují tento přesun za předpokladu, že povede ke zlepšení efektivity léčby, vyšší kvalitě života a spokojenosti pacientů s poskytovanými službami.

Perzonalizovaná léčba deprese

Afektivní poruchy, nejčastěji periodická depresivní porucha patří do skupiny „moderních“ onemocnění, která se vyskytují často ve vyspělých společnostech současného světa a jejich prevalence má vzrůstající tendenci…

Všechno je vždy trochu jinak …

V květnu t.r. se uskutečnily volby výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Přinesly výsledky čekané i nečekané. Voleb se zúčastnilo celkem 305 členů z přibližně 1 040…

Co pro nás znamená XIV. Světový psychiatrický kongres, co nám dal, co nám vzal?

Hned v úvodu je možno parafrázovat „jak pro koho, ale rozhodně pro každého něco“. Akce se zúčastnilo přes 6 000 odborníků ze 125 zemí. Asi 250 bylo z ČR. Řada z nich předsedala pozvaným řečníkům, speciálním symposiím nebo přednesla výsledky své práce…

Několik slov úvodem (na závěr) …

Byl jsem potřetí zvolen předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP. To je asi maximum, které lze v životě stihnout a dobře přežít. Na další období již kandidovat nehodlám…

Duševní poruchy, diskriminace a Světová zdravotnická organizace

Lidé trpící duševními nemocemi byli dlouhodobě vyřazováni ze společnosti a někdy dokonce za projevy svých chorob trestáni…

Násilí a psychiatrie

Žijeme v podivné době. Dobýváme Mars, přečetli jsme lidský genom, dokážeme cíleně ovlivňovat metabolismus určitých částí mozku. Máme ale hodně problémů…