Články ve sbornících

Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).
(zdroj: Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací – Kategorie D – článek ve sborníku)

 

Seznam článků ve sbornících:

1. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Znalecké posouzení poúrazových poruch v pohlavním životě mužů. Sborník schůze Čs. sexuol. spol., Opava, 1978.
2. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Rodinné prostředí u mužů se sexuálními poruchami. Sborník 5. košických sexuologických dní, Košice, Slovšport Bratislava, v „Forenzní aspekty sexuality. Sexualita ženy.“, 1984, 177 – 185.
3. Raboch, J., Souček, K., Smolík, P.: Spermiologische und sexuologische Befunde bei Männern nach langdauernder Lithium – Therapie. Sborník I. Magdeburger Symposium „Die kinderlose Ehe“. Magdeburg, 1981, s. 18 – 20.
4. Raboch, J.: Sexualita schizofreniček. Sborník Čs. polského symposia, Opava, 1982, 62 – 67.
5. Raboch, J.: Neurosa a ženská sexualita. Sborník prací „Pracovní dny Čs. sexuol. spol.“, Ústí n/L., 1984, 64 – 71.
6. Raboch, J.: Rozvody ze sexuálních důvodů – znalecké posouzení. Sborník celostátní konference soudní psychiatrie, Bratislava, 1984.
7. Raboch, J.: Informovanost o sexualitě u sexuálních delinkventů. Sborník schůze Čs. sexuol. spol., Horní Beřkovice 1986, 49 – 60
8. Raboch, J.: Péče o sexuální delinkventy ve věznicích v NSR. Sborník „Forum medici“, Trenčanské Teplice 1986, 114 – 115
9. Raboch, J.jun., Dytrych, Z., Růžička, E., Pondělíčková, J., Raboch, J., Sankotová, D.: Úroveň znalostí o sexualitě nezletilých dívek žádajících o interupci. Sborník schůze Čs. sexuol. spol., Ústí n/L 1987, KÚNZ 1988
10. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Boudník, V., Raboch, J.: Biologické faktory ovlivňující psychosexuální adaptaci žen po hysterektomii. Sborník III. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary 1987, 156 – 159
11. Kobilková, J., Raboch, J., Raboch, J.jun., Boudník, V.: Hormonální změny po ovarektomii a jejich klinické projevy. Sborník referátů „Století ústavní gynekologické péče na Zachovej ulici v Bratislavě“. Bratislava 1988, 109 – 121
12. Raboch, J.jun., Raboch, J.: K výuce sexuologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Sborník konference „O sexualitě a partnerských vztazích“, Uherské Hradiště, 1990, s. 29 – 32
13. Raboch, J., Hollý, K., Martinec, M.: Afrodisiakum Yohimbin – forensní aspekty. Kriminal. Sb., 1990, 8-9, s. 322 – 323
14. Raboch, J.: Some factors affecting female sexual development. Sborník Celostátní konference biologické psychiatrie, Horní Beřkovice 1991, s. 28 – 29
15. Raboch, J.: Sexuologie, přehled současných diagnostických a léčebných možností. Sborník X. konference všeobecného lékařství, Rožnov p/R., 1991, s. III/2
16. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník I. národní konference „K problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“. Most 1993, s. 15
17. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů Sborník I. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte, Praha 1994, s. 33 – 34
18. Raboch, J.: Some factors affecting female sexual development. Sborník Celostátní konference biologické psychiatrie, Horní Beřkovice 1991, s. 28 – 29
19. Raboch, J.jun., Raboch, J.: K výuce sexuologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Sborník konference „O sexualitě a partnerských vztazích“, Uherské Hradiště, 1990, s. 29 – 32
20. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník I. národní konference „K problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“. Most 1993, s. 15
21. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník I. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Praha 1994, s. 33 – 40
22. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník ze Soudně-psychiatrické konference, Vranov n/D, Praha 1994, s. 51 – 55
23. Raboch J., K výskytu pohlavního zneužívání, Sborník k problematice obětí tr. činů, Praha, BKB, březen 1995, s. 68 – 72
24. Raboch, J.: Dlouhodobá léčba obsedantně kompulzivní poruchy. Sborník I. Česko-slovenského symposia, Levoča 1997, s. 27-32
25. Raboch, J.: Generalizovaná úzkostná porucha, Wyeth-Lederle, Praha 1999, s. 1 – 18
26. Raboch, J.: Generalizovaná úzkostná porucha. Klinický obraz, výskyt, průběh. In: Neurobiologie duševních poruch. Pořadatelé J. Sikora, Z. Fišar, Galén, Praha 1999, s. 234 – 236
27. Baková, N., Raboch, J., Obenberger, J., Leština J.: Zobrazovací metody u úzkostných poruch. In: Neurobiologie duševních poruch. Pořadatelé J. Sikora, Z. Fišar, Galén, Praha 1999, s. 11 – 13
28. Raboch, J.: Zásady správné léčby sociální fobie. Sborník „Novinky v léčbě úzkostných poruch, SKB, Praha 1999, s. 3 – 8
29. Hořejší, J., Raboch, J.jun., Raboch, J., Makalová, D., Teslík, L.: Sexuální vývoj a život žen s adrenogenitálním syndromem. Sborník Celostátního sjezdu České gynekologické společnosti, Karlovy Vary, 1999, s. 141 – 146
30. Sekot, M., Raboch, J., Baková, N., Peychlová, J., Howardová, A., Kitzlerová, E., Stárková, L.: Hodnocení kvality života psychiatrických pacientů pomocí dotazníku MANSA. Sborník „Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií. Jáchymov 2002, s. 2-3
31. Raboch, J.: Neurologie, psychiatrie, psychologická a sociální problematika. In: 15 let interní grantové agentury MZ. Jubilejní sborník, 2005, s. 30 – 31.
32. Raboch, J.: Afektivní poruchy. Sborník XXV. Konference SVL ČLS JEP, Karlovy Vary 2006, s. 34.
33. Raboch, J., Kališová, L., Kitzlerová, E. a skupina EUNOMIA: Použití omezovacích prostředků během hospitalizace – projekt EUNOMIA. In Sborník referátů XXXI. Soudně psychiatrické konference, Valtice 2008, ed. P. Krekule, Galén, Praha 2009, s. 9 – 14.
34. Jirák, R., Fišar, Z., Wenchich, L., Pláteník, J., Buchal, R., Zvěřová, M., Hroudová, J., Raboch, J.: Změny nitrobuněčných signálních cest při Alzheimerově poruše. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 39-41.
35. Bízik, G., Bob, P., Pavlát, J., Raboch, J., Uhrová, J., Benáková, H., Zima, T.: Imunitní dysregulace u pacientů s depresivní poruchou. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 64-69.
36. Raboch, J.: Dietní návyky a duševní poruchy. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 121-123.
37. Zeman, M., Jirák, R., Žák, A., Raboch, J.: Omega-3 mastné kyseliny a deprese. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 123-126.
38. Jirák, R., Zeman, M., Raboch, J.: Omega-3 nenasycené mastné kyseliny a demence. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 126-128.
39. Fišar, Z., Wenchich, L., Pláteník, J., Buchal, R., Kitzlerová, E., Zvěřová, M., Jirák, R., Hroudová, J., Raboch, J.: Monoaminergní systém, neurotrofní faktory a buněčná energetika při depresivní poruše. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 185-188.
40. Fišar, Z., Jirák, R., Pláteník, J., Wenchich, L., Buchal, R., Kitzlerová, E., Zvěřová, M., Hroudová, J., Raboch, J.: Alzheimerova porucha, depresivní porucha a změny v nitrobuněčných signálních cestách. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 235-237.
41. Hroudová J. Fišar Z. Jirák R. Wenchich L. Raboch J. Změny buněčn ého metabolismu u pacientů s Alzheimerovou chorobou. In Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 49 – 51.
42. Hroudová J. Fišar Z. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických onemocnění. In Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 267 – 269.
43. Kališová L. Vevera J. Nawka A. Raboch J. Zvládání akutního neklidu u nedobrovolně přijatých nemocných v roce 2011 a 2004 – 2006. In Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 274 – 276.