Co pro nás znamená XIV. Světový psychiatrický kongres, co nám dal, co nám vzal?

Hned v úvodu je možno parafrázovat „jak pro koho, ale rozhodně pro každého něco“. Akce se zúčastnilo přes 6 000 odborníků ze 125 zemí. Asi 250 bylo z ČR. Řada z nich předsedala pozvaným řečníkům, speciálním symposiím nebo přednesla výsledky své práce. Několik z nich bylo vybráno do kongresové knihy „new research“ – zvláštního čísla České a Slovenské psychiatrie. Jsem přesvědčen, že všichni tito kolegové mohli nabýt pocitů a přesvědčení, že jsme velmi dobře schopni konkurovat světové psychiatrii v globalizovaném světě jak po stránce odborné tak formální.

Během konference probíhal program pro psychiatry do 40 let, který byl velmi dobře připraven sekcí mladých psychiatrů naší Společnosti ve spolupráci s vedením WPA. Byli tak vytvořeny podmínky nejen pro zvyšování jejich odborné úrovně tak pro navázání bližší osobních kontaktů, ale i nastartování nových výzkumných projektů.

Mario Maj, nový prezident WPA vyhlásil na kongresu desetibodový akční plán Světové psychiatrické společnosti na roky 2008 – 2011. Prvním cílem je „celosvětově zlepšit prestiž psychiatrie mezi veřejností, zdravotníky i politiky“. Je třeba s potěšením konstatovat, že se nám řada věcí podařila již během této konference. Úspěšně jsme vtáhli do kongresového dění naše vedoucí politiky i další významné osobnosti našeho státu. Prezident ČR a primátor Prahy (ten přednesl i velmi zajímavou a hojně navštívenou plenární přednášku) převzali záštitu nad konferencí. Různých aktivit se zúčastnili dva ministři české vlády, představitelé vedení Parlamentu ČR, prezidentské kanceláře, České lékařské společnosti, České lékařské komory, Karlovy univerzity, 1. LF UK, VZP i VFN. O našem oboru byla opakovaně informována veřejnost jak prostřednictvím sdělovacích prostředků tak se mohli lidé přímo setkat s „psychiatrií“ na Staroměstské radnici na výstavě „Art brut“ včetně každodenního doprovodného programu či v autobusu s „virtuální schizofrenií“ umístěném na Ovocném Trhu.

Do koloritu velkých mezinárodních psychiatrických setkání již dnes patří i protesty scientologů, které dorazily již i do Prahy. Poučili jsme se zároveň, že je velmi dobré mít zástupce pacientských a příbuzenských organizací či představitele ochránců lidských práv uvnitř kongresového centra, a byli tam (např. Global Initiative, EUFAMI, WFMH, Koalice pro zdraví), a konstruktivně diskutovat a jednat, než si vzájemně na dálku něco vyčítat.

V souvislostí s přípravou konference tak během jejího konání se opakovaně podařilo otevřít na relevantních fórech otázku financování psychiatrické péče v ČR. Doufáme, že naše dlouhodobá jednání budou mít konečně konkrétní kladné výsledky. Představitelé Ministerstva zdravotnictví na závěrečné tiskové konferenci veřejně vyhlásili, že chtějí vytvořit akční plán pro naši psychiatrickou péči.

Ohlasy našich zahraničních hostů jsou jednoznačně kladné. Např. jediná žena ve vedení WPA Helen Herrman z Austrálie napsala: „I wish to thank you again personally for the warm welcome in Prague and the excellent congress that was a success in all aspects“.

Kromě kvality konference ocenili i možnost navštívit tuzemská psychiatrická zařízení a setkat se takto v pracovním prostředí s našimi lékaři. Opět Helen Herrman: „Special thanks to the members of your department for the chance to see and feel the history of psychiatry in Prague. I will remember all this for a long time to come“. Nadstandardně jsme se setkali s představiteli Německé psychiatrické společnosti (DGPPN) na speciálním symposium uspořádaném na Karlově na území zrodu české psychiatrie ale i v instituci, která byla jedním z nejstarších německých akademických psychiatrických pracovišť (Wolfgang Gaebel v návštěvní knize Psychiatrické kliniky „Ich freue mich auf künftige gemeinsame Aktivitäten, um unseres Fach in den vielfältigen Aufgehen der Zukunft auf einheimische wie europäische und internationale Ebene zum Wohle unserer Patienten weiter vorzubringen“).

I díky této konferenci dostalo sídlo naší Společnosti nový háv (Hans-Jürgen Möller: „I was impressed by my visit to your Psychiatric University Department. It was wonderful that you managed to get money for the renovation of this beautiful building) a jistě bude příjemnější sem přicházet na naše „Purkyňky“ a další akce. Přítomní představitelé celé řady mezinárodních společností psychiatrických i jiných odborností viděli, že naše hlavní město ale i celá Česká republika má lidský, ekonomický i organizační potenciál, který z nás dělá cíl a místo dalších velkých celosvětových nebo celoevropských událostí.

Jednalo se o největší a nejvýznamnější mezinárodní konferenci s psychiatrickou tématikou, která se na našem území konala a která byl plně připravena českými organizátory (Siegfried Kasper: „It was for all of us a great success and we thank you for all your thoughtfulness to make this event the largest psychiatric congress of this year in Europe” nebo Allan Tasman: „the program was excellent, the organization really one of the best I have experienced, and the warmth of our Czech colleagues made us feel right at home“). Akce rozhodně přispěla ke zvýšení sebevědomí českých psychiatrů a dalších odborníků pracujících na tomto významném, ale stále zanedbávaném poli zdravotní péče. Doufejme, že i dopady „dovnitř“, tedy na kvalitu námi poskytované péče a osudy našich pacientů budou tomuto významu odpovídat.

Je možné tedy uzavřít, že světový kongres nám mnohé dal nebo dát může. Vzal jistě hodně energii a času všem těm, kteří ho tak pečlivě a úspěšně připravili. Chtěl bych jim velmi poděkovat.

 

Prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.

Předseda Organizačního výboru XIV. Světové psychiatrické konference

Praha 23.2.2009