Kdo jsme, co chceme, co můžeme?

Nedávno mně zavolala redaktorka významného celostátního deníku inspirována jedním naším členem. Zeptala se mě, zda-li vím, že v …ském kraji schází psychiatrická nemocniční lůžka. Výhružně pak dodala, že za tento nedostatek může Psychiatrická společnost pod mým vedením. Upozornil jsem ji, že naše koncepce s nemocničními lůžky počítá, ale že nejsme ani organizátorem zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví), ani poskytovatelem (Ministerstvo a kraje) ani plátcem (zdravotní pojišťovny) odpovídajícím svým klientům-pojištěncům za dostupnost zdravotních služeb.

18. října 1919 byla založena ustavující valnou hromadou v přednáškovém sále pražského Ústavu pro choromyslné Purkyňova společnost pro bádání o duši a nervstvu. Její přímou dědičkou a pokračovatelkou je Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Dle stanov jsou hlavními posláními naší činnosti

  1. rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd
  2. zvyšování úrovně odborných znalostí členů
  3. podpora vědecko-výzkumné činnosti
  4. podílení se na řešení otázek týkajících se řízení, organizaci a vlastní realizaci diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče
  5. vytváření podmínek pro výměnu informací
  6. podpora činnosti dalších společností a sdružení
  7. péče o dodržování etických zásad
  8. podpora medicíny založené na důkazech.

Po určitém oslabení společnosti na začátku 90-tých let, kdy se od mateřské organizace odtrhli a vytvořili se samostatné společnosti psychoterapeuté, neuropsychofarmakologové i adiktologové. Naše společnost tím kromě jiného ztratila pořadatelství tradičního Jeseníku a neměla žádné své pravidelné sjezdy. Situace se ale v posledních letech podstatně změnila. Psychiatrická společnost díky významné členské základně, díky své aktivitě a kontaktům s hlavními partnery v oblasti zdravotnictví je hlavním představitelem naší odbornosti.

Jsme především odbornou a vědeckou společností, jak popisuje 5 z 8 výše uvedených úkolů. Jsem přesvědčen, že na tomto poli jsme velmi úspěšní. Máme své pravidelné, stále hojně navštěvované pracovní schůze a nyní již každoroční celostátní konference. Některé naše sekce jsou též velmi aktivní v organizování odborně vzdělávacích a vědeckých akcí, jako třeba pedopsychiatrická, psychofarmakologická, sociální psychiatrie, soudní psychiatrie, psychoterapie a další. V tisku je již třetí edice doporučených postupů psychiatrické péče připravených podle zásad medicíny založené na důkazech.

V tomto roce se nám podařilo převzít vydavatelská práva našeho nejtradičnějšího časopisu, Česká a slovenská psychiatrie a inovovat jak jeho vzhled tak, jsem přesvědčen, i jeho obsah. Jednalo se ale o finančně náročnou akci.

Podporujeme výzkumnou činnost prostřednictvím udílení odborných cen (Kuffnerova, Cena výboru pro naše členy do 40 let). Mladším kolegům jsme opakovaně umožnili účast jak na zahraničních konferencích tak na pražské Světové konferenci.

Vypracovali jsme nová pravidla pro postgraduální vzdělávání respektující jak nově vydané zákony tak doporučení UEMS. Podařilo se nám získat pro psychiatrii samostatný základní kmen, což nám některé obory hodně závidějí.

V Praze se uskutečnily Světové konference sociální psychiatrie pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a 13. světová psychiatrická konference pod záštitou prezidenta Václava Klause za účasti asi 7 000 odborníků. Další velká mezinárodní konference WPA náš čeká na podzim 2012. Obnovili jsme tradici česko-slovenských sjezdů (první na naší půdě se uskutečnil v r. 2007 v Brně, další zde bude v r. 2011). Zavedli jsme novou tradici – ve 4-leté periodě setkání, jehož hlavní náplní je inovace standardů našeho oboru a klinických doporučení. První se uskutečnil v listopadu 2009 v Karlových Varech pod záštitou ministryně zdravotnictví.

Podílíme se daleko více než v minulosti na organizaci psychiatrické péče. Od začátku 90-tých let týmy našich odborníků začaly připravovat koncepci rozvoje našeho oboru. První materiál byl schválen sjezdem Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně v roce 2000 a byl přijat vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví ČR. V r. 2004 byla na Ministerstvu zdravotnictví zřízena Komise pro implementaci koncepce, která však postrádala politickou podporu. V roce 2006 dospěl výbor naší společnosti k rozhodnutí, že je třeba koncepci inovovat. Světové trendy rozvoje psychiatrie se dále mění. Není již tolik zdůrazňována deinstitucionalizace, ale je spíše diskutována balancovaná péče. Faktem je, že česká psychiatrická péče je tradičně orientovaná na institucionální a ambulantní péči se všemi výhodami i nevýhodami takovéhoto systému a že potřebuje další posílení především v oblasti komunitní péče. Bohužel všechny sektory našich služeb jsou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi zásadním způsobem podfinancovány. Došli jsme proto k závěru, že naše snažení potřebuje nové podněty i ve formě revize naší koncepce. Výbor společnosti pro tento účel jmenoval speciální pracovní skupinu. Ta se od během roků 2007 a 2008 scházela zhruba v jednoměsíčních intervalech, komunikovala elektronicky a často velmi bouřlivě diskutovala na téma rozvoje našeho oboru. Předběžný návrh byl vystaven na webové stránce naší společnosti www.ceskapsychiatrie.cz k veřejné diskusi. Výsledky jistě musely být kompromisem mezi jednotlivými zájmovými skupinami a dokument nemůže reflektovat všechna přání našich členů. Finální dokument schválený na sjezdu Psychiatrické společnosti v červnu 2008 byl předložen Ministerstvu zdravotnictví jako naše oficiální doporučení. Opět jsme iniciovali na MZ vznik mezirezortní komise, která však opět nesplnila svůj účel.

Snažíme se přispívat ke zlepšení kvality poskytované péče a prosazovat zájmy našeho oboru. Zorganizovali jsme proto několik setkání s našimi politiky – parlamentní seminář pod záštitou předsedy zdravotního výboru MUDr. Jaroslava Krákory, senátní seminář pod záštitou jeho předsedy MUDr. Přemysla Sobotky i za účasti vedoucích představitelů našich plátců. V rámci českého předsednictví EU jsme iniciovali a podíleli se na organizaci celoevropského semináře za účasti vrcholových představitelů jak EU, tak jednotlivých zemí i odborných společností. Národní konference ve Špindlerově Mlýně se staly již novou tradicí, kde se kromě velké části českých psychiatrů scházíme opět s našimi předními politiky (ministři vlády ČR, přední činovníci Parlamentu ČR), plátci (ředitel VZP), představiteli zahraničních odborných společností a dalšími osobnostmi. Vyhlásili jsme Národní psychiatrický program, který na ideatorní úrovni přijalo i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Díky všem našim aktivitám a úspěšnému lobování se nám podařilo do pojistného plánu našich pojišťoven pro obor psychiatrie na rok 2009 získat navíc několik set milionů. Nově jsme nastartovali projekty spolupráce s ekonomy a odborníky z oblasti zdravotní a lékové politiky. Zásadní konkrétní kroky v dalším rozvoji psychiatrické péče jsou ale v kompetenci organizátorů, poskytovatelů a plátců zdravotní péče. Naše jednotné a konsensuální stanovisko týkající se základních trendů by mělo sloužit jako stimulátor a podklad pro jejich rozhodování.

Jen velmi postupně se nám daří rozvíjet naši spolupráci i mimo pouze lékařskou psychiatrii. Na konferenci v Karlových Varech poprvé odeznělo symposium připravené psychiatrickými sestrami a uživateli psychiatrické péče. Navázali jsme dobré vztahy s Koalicí pro zdraví a snažíme se též sladit naše aktivity s dalšími sdruženími, jako jsou Sympathea, Kolumbus či Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR. Další setkání plánujeme nejen na příštím sjezdu ve Špindlerově Mlýně.

Měli bychom se více dle našich stanov zabývat i etikou. Zřízení etické komise by jistě bylo na místě. Nemyslím si, že tato instituce by změnila celkově nedobrou celkovou atmosféru v našem státě, ale přece jen některé excesy by si měly zasloužit patřičnou pozornost.

 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Praha 2010-03-24