Články v odborných časopisech

Článkem v odborném periodiku je článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).
Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.
Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.
(zdroj: Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací – Kategorie J – článek v odborné periodiku)

 

Seznam článků v odborných časopisech:

 

1. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Die diabetogene Potenzschwäche. Sexualmedizin, 3, 1974, 3, 512 – 514.
2. Raboch, J.: Testikulární pathologie a výška dospělého muže. Čas. Lék. čes., 114, 1975, 33, 1016 – 1019.
3. Raboch, J., Reisenauer, R.: Analysis of body height in 829 patients with different forms of testicular pathology. Andrologia, 8, 1976, 3, 265 – 268.
4. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexuální poruchy u diabetiků. Prakt. lékař, 55, 1975, 5, 167 – 178.
5. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Popření otcovství. Čs. dermatologie, 52, 1977, 4, 268 – 274.
6. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Die andrologische Expertise. Sexualmedizin, 6, 1977, 6, 1018 – 1020.
7. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Paternity cases. Andrologia, 10, 1978, 2, 163 – 168.
8. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexualstörungen nach Unfällen. Die Begutachtungen der Folgen für den Mann. Sexualmedizin, 8, 1979, 6, 228 – 232.
9. Raboch, J., Janečková, E., Souček, K., Hynek, K., Faltus, F.: Viloxazin – naše klinické zkušenosti. Bull. Čs. spol. pro studium VNČ ANS, 1 – 2, 1979, 66.
10. Raboch, J.: Hormony a vývoj mozku. Čs. psych., 75, 1979, 2, 149 – 149.
11. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Poúrazové poruchy v pohlavním životě mužů. Čs. psych., 75, 1979, 1, 16 – 20.
12. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Expertizing of posttraumatic sexual disturbances in males. Andrologia, 11, 1979, 5, 402 – 406.
13. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexualstörungen nach Unfällen. Die begutachtung der Folgen für die Frau. Sexualmedizin, 8, 1979, 7, 274 – 276.
14. Raboch, J.: Sexuologische Begutachtungen bei Ehescheidungen. In: Die Sexualität des Mannes. Friedrich Schiller Universität, Jena, 1981, 71 – 75.
15. Raboch, J., Hořejší, J.: Sexuální život žen s Rokitanského – Küstnerovým syndromem. Prakt. lékař, 60, 1980, 15 – 16, 547 – 548.
16. Raboch, J.: Sexualhormone formen das Gehirn. Sexualmedizin, 9, 1980, 11, 472.
17. Raboch, J., Hořejší, J.: Sexuální život žen po neoplastice pochvy volným kožním štěpem pro Rokitanského – Küstnerův syndrom. Čs. gynekologie, 46, 1981, 1, 48.
18. Raboch, J., Smolík, P., Souček, K., Krulík, R.: Spermiologic findings in men treated with lithium. ANS, 23, 1981, 274 – 275.
19. Raboch, J.: Wo Scheidung droht. Sexualmedizin, 10, 1981, 12, 473 – 475
20. Raboch, J., Souček, K., Smolík, P.: Lithium a sexualita muže. Čs. psych., 79, 1983, 2, 29 -32.
21. Raboch, J., Hořejší, J.: Sexual life of women with Küstner – Rokitansky syndrome. Arch. Sex. Behav., 11, 1982, 3, 215 – 220.
22. Raboch, J. jun., Kobilková, J., Raboch, J.: Sexuální socializace žen se Stein – Leventhalovým syndromem. Čs. gynek.,47, 1982, 8, 580 – 581.
23. Raboch, J. Kobilková, J., Raboch, J.: Pohlavní život žen se Stein – Leventhalovým syndromem. Čs. gynek., 47, 1982, 9, 665 – 669.
24. Raboch, J. jun., Kobilková, J., Raboch, J.: Skóre dotazníku N5 u žen se Stein – Leventhalovým syndromem. Čs. psych., 82, 1986, 3 – 4, 215 – 218.
25. Raboch, J.: Sexualita cyklofreniček. Čs. psychiat., 82, 1986, 3 -, 174 – 181.
26. Raboch, J. jun., Boudník, V., Raboch, J.: Hodnoty dotazníku N5 u hysterektomovaných žen. Čs. gynek., 48, 1983, 3, 180 – 183.
27. Raboch, J. jun., Mikota, V.: Sexuální život neurotiček. Čas. Lék. českých, 122, 1983, 40, 1230 – 1234.
28. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J. jun.: Pohlavní život žen po hysterektomii. Čs. gynek., 48, 1983, 5, 352 – 356.
29. Boudník, V., Raboch, J. jun., Raboch, J.: Poradenství před a po hysterektomii. In: Integratívna funkcia psychoterapie. Bratislava, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Předmanželská poradňa Bratislava I., 1984, 23 – 25.
30. Raboch, J.: Zyklophrenie – Schizophrenie. Endogenen Psychosen und die weiblichen Sexualität. Sexualmedizin, 13, 1984, 12, 698 – 702.
31. Raboch, J., Faltus, F.: Mentální anorexie a sexualita ženy. Čs. psych., 80, 1984, 5, 329 – 334.
32. Raboch, J: Sexual development and sexual life and female schizophrenic patients. Arch. Sex. Behav., 13, 1984,4, 341 – 349.
33. Raboch, J., Kobilková, J., Raboch, J. jun.: Sexual life of women with Stein – Leventhal syndrome. Arch. Sex. Behav., 14, 1985, 3, 263 – 270.
34. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J. jun.: Das Sexualleben nach der Hysterektomie. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 45, 1985, 1, 48 – 50.
35. Raboch, J., Smiljanič, M.: Neuroleptika a sexuální život schizofreniček. ANS, 27, 1985, 1, 58.
36. Raboch, J., Pavlát, J., Tichá, B: Sexualita a partnerské vztahy. Prakt. lékař, 65, 1985, 7, 254 – 255.
37. Raboch, J., Raboch, J. jun., Boudník, V., Kobilková, J.: Ovariální hormony a sexuální život ženy. Čas. Lék. českých, 124, 1985, 20, 609 – 613.
38. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexuální dysfunkce u mužů. In: Raboch J. a kolektiv, „Lékařská sexuologie“, SPN, Praha, 1984, 34 – 44.
39. Filip, V., Faltus, F., Hanáková, S., Janečková, E., Raboch, J., Dobiášová, A., Karen, P., Pošmurová, M.: Oxyprothepin dekanoát v udržovací léčbě schizofrenie – dvojitě slepá, standardem kontrolovaná studie. Čs. psych., 81, 1985, 1, 6 – 14.
40. Raboch, J.: Sexual development and sexual life of female psychiatric patients. Arch. Sex. Behav., 15, 1986, 4, 341 – 353.
41. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Number of siblings and birth order of sexually dysfunctional males and sexual delinquents. J. Sex. Marit. Ther., 12, 1986, 1, 73 – 76
42. Raboch, J., Kobilková, J., Raboch, J.jun.: Hysterectomie, ovariectomie bilaterale et sexualité de la femme en Tchécoslovaquie. Med. Hyg., 44, 1986, 1013 – 1016
43. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Stárka, L., Raboch, J.: Sexuální socializace žen se syndromem ovariální dysgenese. Čs. Gynekol., 51, 1986, 5, 313 – 316
44. Raboch, J., Kobilková, J., Stárka, L., Raboch, J.jun.: Pohlavní život žen s ovariální dysgenesí. Čs. Psychiat., 82, 1986, 3-4, 154 – 158
45. Raboch, J., Raboch, J.jun.: Einige Faktoren, die die Fahigkeit der Frau zum Orgasmus beeinflussen. Geburtshilf. Frauenheilk., 46, 1986, 11, 817 – 820
46. Raboch, J., Černá, H., Šrutová, L., Malý, K.: Psychiatricko-sexuologické posouzení motivace trestného činu vraždy. Čs. Kriminal., 19, 1986, 4, 370 – 371
47. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Hořejší, J., Stárka, L., Raboch, J.: Sexual development and life of women with gonadal dysgenesis. J. Sex. Marit. Ther., 13, 1987, 2, 117 – 127
48. Raboch, J., Hořejší, J.: Vážná duševní porucha u ženy s gonadální dysgenesí. Prakt. Lék., 67, 1987, 101 – 102
49. Kobilková, J., Stárka, L., Hampl, L., Musilová, J., Raboch, J.jun., Raboch, J., Putz, Z.: Hormonální nálezy u žen s gonadální dysgenesí. Čs. Gynekol., 52, 1987, 2, 110 – 115
50. Raboch, J., Boudník, V., Pondělíčková, J., Raboch, J.jun.: Koitarche dnešních dívek. Prakt. Lék., 67, 1987, 21, 789 – 790
51. Raboch, J., Bečvářová, D., Pondělíčková, J., Raboch, J.jun.: Rozvoj orgastické schopnosti u sexuálně debutujících dívek. Čs. Gynekol., 53, 1988, 2, 98 – 102
52. Raboch, J., Syrůček, L., Poddaná, B., Presl, J., Procházka L., Daneš, L.: K psychiatrické problematice AIDS. Čs. Psychiat., 84, 1988, 1, 36 – 41
53. Raboch, J., Černá, H., Zemek, P.: Sexual aggressivity and androgens. Brit. J. Psychiat., 151, 1987, 398 – 400
54. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J.jun.: Rozvoj orgastické schopnosti u mladých žen. Čs. Gynekol., 53, 1988, 3, 196 – 198
55. Raboch, J., Pondělíčková, J., Boudník, V., Raboch, J.jun.: Antikoncepční chování 16- až 18-letých dívek narozených 1967 až 1970. Čs. Gynekol., 53, 1988, 6, 429 – 432
56. Raboch, J., Boudník, V.: Faktory ovlivňující kvalitu sexuálního života po hysterektomii. Prakt. Lék., 68, 1988, 11, 418 – 420
57. Raboch, J.jun., Raboch, J.: La vie sexuelle aprés des opérations gynécologiques. Med. Hyg., 46, 1988, 1074 – 1080
58. Raboch, J.jun., Pondělíčková, J., Raboch, J., Boudník, V.: Sexuální chování dnešních učnic a studentek. Čs. Psychiat., 85, 1989, 3, 179 – 182
59. Raboch, J.jun., Hořejší, J., Kobilková, J., Raboch, J.: Psychosexuelle Adaptation von Frauen mit einem Gonadendysgenesie Syndrom. Z. Klin. Med., 44, 1989, 1453 – 1455
60. Raboch, J.jun., Dytrych, Z., Růžička, E., Raboch, J.: Úroveň znalostí o sexualitě u nezletilých dívek žádajících o interupci. Čs. Gynekol., 53, 1988, 8, 570 – 572
61. Raboch, J.: Duševní poruchy ženy ve světle gonadální steroidní funkce. Čs. Psychiat., 85, 1989, 3, 194 – 203
62. Raboch, J., Boudník, V.: Faktory ovlivňující duševní stav po hysterektomii. Čs. Gynekol., 53, 1988, 10, 730 – 736
63. Raboch, J.: Gonadální steroidy a sexualita ženy. Čas. Lék. čes., 128, 1989, 17, 513 – 516
64. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Raboch, J.: Réponses sexuelles aprés hystérectomie. Cah. Sexol.Clin., 14, 1988, 87, 52 – 53
65. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Changes in the premarital and marital sexual life of Czechoslovak women born between 1911 and 1970. J. Sex. Marit. Ther., 15, 1989, 3, 195 – 200
66. Raboch, J., Raboch, J.jun.: Předmanželský pohlavní život československých žen. Prakt. Lék., 69, 1989, 24. 907 – 909
67. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Stupeň vzdělání a psychosexuální adaptace ženy. Čs. Psychiat., 85, 1989, 6, 381 – 383
68. Raboch, J.: Je nutná výuka sexuologie. Puls, 1990, 7, s. 17
69. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J.jun.: Změny sexuální reaktivity u mladých československých žen. Čas. Lék. čes., 129, 1990, 4, s. 101 – 103
70. Daneš, L., Raboch, J.jun., Šonka, J., Raboch, J.: Neurotické příznaky u obesních žen. Čas. Lék. čes., 129, 1990, 20, s. 619 – 621
71. Raboch, J.: Hysterische Personlichkeit und Sexualitat der Frau. Psychiatr. med. Psychol., 42, 1990, s. 211 – 217
72. Raboch, J.: K modernizaci výuky psychiatrie. Skalpel, 1, 1990, 2, s. 18 – 19
73. Raboch, J.jun., Stárka, L., Raboch, J.: Sexuální život hirsutických žen léčených antiandrogeny. Čs. Gynekol., 55, 1990, 8, s. 596 – 598
74. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch, J.: Počet předmanželských koitálních partnerů u dnešních žen. Prakt. Lék., 70, 1990, 10, s. 373 – 374
75. Raboch, J.: Informace o výsledcích celostátní porady psychiatrických kateder lékařských fakult o modernizaci výuky. Čs. Psychiat., 86, 1990, 4, s. 283 – 284
76. Raboch, J., Vejlupek, T., Zemek, P., Procházka, L., Hána, M.: Diagnostický systém FALOS. Lékař a technika, 21, 1990, 5. s. 118 – 120
77. Raboch, J.: Sexuální vývoj ženy. In: Dětská gynekologie. Ed. J. Hořejší, Avicenum, Praha 1990, s. 49 – 53
78. Raboch, J., Hynek, K., Wernischová, M.: Některé biologické a experimentální markery sexuální agresivity. Čs. Psychiat., 87, 1991, 1, s. 8 – 11
79. Raboch, J.: La Sexologie en Tchécoslovaquie. Cahiers Sexol. Clin., 16, 1990, 99, s. 50 – 51
80. Raboch, J., Faltus, F.: Sexual development and life of patients with anorexia nervosa. Acta Psychiatr. Scand., 84, 1991, s. 9 – 11
81. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Anorgastické ženy. Čs. Gynekol., 56, 1991, 7-8, s. 394 – 401
82. Raboch, J.: „Elektrošoky“ a zneužívání psychiatrie. Skalpel, 2, 1991, 1, s. 16 – 17
83. Raboch, J.: K metodologickým problémům elektrokapacitní falopletysmografie. Prakt. Lék., 71, 1991, 8, s. 301 – 302
84. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Was begunstigt bei Frauen die orgastische Kapazitat. Sexualmedizin, 20, 1991, 8, s. 369 – 374
85. Raboch, J.: Faktory ovlivňující sexuální chování dospívajících. Zdraví, 15, 1992, 4, s. 17
86. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Infrequent orgasms in women. J. Sex. Marit. Ther., 18, 1992, 2, s. 114 – 120
87. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Orgasmus zřídka. Prakt. Lék., 72, 1992, s. 214 – 216
88. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Ehescheidungen und sexuelle Entwicklung von Madchen. Sexualmedizin, 21, 1992, s. 448 – 451
89. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch, J.: Rozvod rodičů a sexuální vývoj dívek. Čs. Psychiat., 89, 1993, 1, 46 – 49
90. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch. J.: Menarche, orgastische Kapazitat und Koitarche. Zentralbl. Gynakol., 115, 1993, s. 374 – 377
91. Raboch, J., Baudiš, P.: Uber die Entwicklung und den heutigen Zustand der Psychiatrie in der Tschechischen Republik. Fortschr. Neurol. Psychiat., 61, 1993, 1, s. 34
92. Raboch, J.jun., Raboch, J., Boudník, V., Šindlář, M.: Sexuální vývoj dospívajících dívek. Čs. Gynekol., 58, 1993, 5, s. 233 – 235
93. Raboch, J.: K problematice incestních vztahů. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 9, s. 260 – 262
94. Raboch, J. jun., Raboch, J., Šindelář, M.: Koitale Anorgasmie in der Ehe, Zentralbl. Gynekol. 116, 1994, s 102 – 106
95. Raboch, J. jun., Šindlář, M. Raboch, J.: Leiden Lötet das Verlangen, Sexualmedizin, 16, 1994, 4, s. 121 – 123
96. Raboch, J. jun., Zvěřina, J. Raboch, J. Šindlář, M.: Masturbační chování dospívajících, ČS. Psychiatr.,90, 1994, s 97 – 100
97. Raboch, J., Raboch, J. jun., Šindlář, M.: Koitarche jako „outcome indicator“, Čas. Lék. čes., 133/1994, 9, s. 266 – 267
98. Raboch, J., jun., Dytrych, Z., Růžička, E., Raboch, J.: Úroveň znalostí o sexualitě nezletilých dívek žádajících o interupci. Čs. Gynekol., 53, 1988, 8, s. 570 – 572
99. Raboch, J.: K metodologickým problémům elektrokapacitní falopletysmografie. Prakt. Lék., 71, 1991, 8, s. 301 – 302
100. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Ehescheidungen und sexuelle Entwicklung von Madchen. Sexualmedizin, 21, 1992, s. 448 – 451
101. Raboch, J.: K problematice incestních vztahů. Čas. Lék. čes., v tisku
102. Raboch, J.: Informace o výsledcích celostátní porady psychiatrických kateder lékařských fakult o modernizaci výuky. Čs. Psychiat., 86, 1990, 4, s. 283 – 284
103. Raboch, J.: La Sexologie en Tchécoslovaquie. Cahiers Sexol. Clin., 16, 1990, 99, s. 50 – 51
104. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Ehescheidungen und sexuelle Entwicklung von Madchen. Sexualmedizin, 21, 1992, s. 448 – 451
105. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch, J.: Rozvod rodičů a sexuální vývoj dívek. Čs. Psychiat., 89, 1993, 1, 46 – 49
106. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch. J.: Menarche, orgastische Kapazitat und Koitarche. Zentralbl. Gynakol., 115, 1993, s. 374 – 377
107. Raboch, J.: Výuka psychiatrie na Cornell University Medical College. Puls, 4, 1993, 6, s. 13 – 14
108. Raboch, J., Baudiš, P.: Uber die Entwicklung und den heutigen Zustand der Psychiatrie in der Tschechischen Republik. Fortschr. Neurol. Psychiat., 61, 1993, 1, s. 34
109. Raboch, J.jun., Raboch, J., Boudník, V., Šindlář, M.: Sexuální vývoj dospívajících dívek. Čs. Gynekol., 58, 1993, 5, s. 233 – 235
110. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M.: Koitale Anorgasmie in der Ehe. Zentralbl. Gynekol., 116, 1994, s. 102 – 106
111. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Leiden totet das Verlangen. Sexualmedizin, 16, 1994, 4, s. 121 – 123
112. Raboch, J.jun., Zvěřina, J., Raboch, J., Šindlář, M.: Masturbační chování dospívajících. ČS. Psychiat., 90, 1994, 2, s. 97 – 100
113. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 9, s. 260 – 262
114. Raboch, J., Raboch, J.jun, Šindlář, M.: Koitarche jako „outcome indicator“. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 9, s. 266 – 267
115. Raboch, J.jun, Raboch, J., Šindlář, M.: První pohlavní styk dívek. Čs. Gynekol., 59, 1994, 2, s. 64 – 66
116. Raboch, J.jun., Zvěřina, J., Raboch, J., Šindlář, M.: Sexuální chování dnešních učnic a učňů. Prakt. Lék., 74, 1994, 5, s. 207 – 208
117. Raboch, J.: Pohlavní zneužití dítěte. Prakt. Lék., 74, 1994, 11, s. 509 – 512
118. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M.: Der erste Geschlechtsverkehr der Frau. Zentrallbl. Gynekol., 117, 1995, 1, s. 29 – 31
119. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Nur geringfugige Unterschiede. Sexualmedizin, 17, 1995, 3, s. 77 – 80
120. Raboch, J.: Sexualita v klimakteriu a v postmenopauze. Mod. Gynekol. a Porod., 5, 1995, 1, s. 77 – 82
121. Janotová, D., Raboch, J.: Násilí v rodině. Čs. Psychiat., 91, 1995, 2, s. 109 – 110
122. Raboch, J.: Multiple choice tests in the undergraduate teaching of psychiatry. Čs. Psychiat., Suppl. 2, 91, 1995
123. Raboch, J., Markovič, J.: Falešné obvinění z pohlavního zneužití dítěte. Čs. Kriminal., 28, 1995, 2, s. 137 – 141
124. Raboch J., jun., Sindlář, M.: Sexuální vývoj městských a vesnických dívek. Čs. Gynekologie, 60, 1995, 5, s. 234 – 236
125. Raboch, J., jun., J. Raboch, Sindlář M.: Vzdělání a sexuální vývoj dospívajících dívek, ČS. Psychiat., 91, 1995, 5, s. 265 – 269
126. Raboch J., jun. Regionální symposium Světové psychiatrické společnosti, Zdrav. noviny 44, 1995, 47, s. 9
127. Raboch J., Profesor Vondráček a sexuologie, Prakt. Lékař 76, 1996, 1, s. 43
128. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M.: Die sexuelle Entwicklung der tschechischen Madchen vor und nach der „samten“ Revolution. Zentralbl. Gynekol., 118, 1996, 4, s. 221 – 224
129. Raboch, J.: Prevalence of social phobia among medical students. European Psychiat., 11, 1996, Suppl. 4, s. 374
130. Raboch J., „Pachatelé“ pohl, zneužívání. ČS. psychiatrie, 92, 1996, 1, s. 18 – 24
131. Raboch J., jun., Raboch J., Šindelář, M.: Sexuální vývoj českých dívek před listopadem 1989 a po něm. Čas. Lék. čes., 135, 1996, 3, 71 – 73
132. Raboch J.: 1. mezinárodní konference o edukaci a novinkách u obsedantně kompulzivní poruchy, Barcelona 1995, Medica Revue 96, 3, s. 35 – 37
133. Raboch J.: K výskytu pohlavního zneužívání. Čas. Lék. čes., 135 / 1996, 9, s. 270 – 272
134. Raboch, J.: Sociální fobie – historické aspekty. ČS. Psychiatrie, 92, 1996, 5, s. 298 – 302
135. Raboch, J.: Sociální fobie, nově koncipovaná duševní porucha. Lékařské listy 1996, 50, s. 14
136. Raboch, J. jun., Raboch, J., Šindelář, M. Některé faktory ovlivňující sexuální vývoj dospívajících dívek. Prakt. Lékař, 76, 1996, 12, s. 596 – 599
137. Raboch, J.: Úzkostné poruchy. Medica Revue IV., 1997, 3, s. 4 – 7
138. Raboch, J.jr., Raboch, J., Šindlář, M.: Ausgewahlte Faktoren und die Sexualentwicklung von Madchen. Zentralbl. Gynekol. 119, 1997, 6, s. 273 – 277
139. Raboch, J.: K výskytu sociální fobie. Prakt. Lék., 77, 1997, 8, s. 387 – 388
140. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, V.: Sexuální život vdaných žen s chronickými záněty rodidel. Čes. Gynek., 62, 1997, 4, s. 224 – 226
141. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, V.: Ženská sexuální dyspareunie. ČS. Psychiat., 93, 1997, 6, s. 307 – 311
142. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, V.: Algopareunie. Čes. Gynek., 62, 1997, 5, s. 282 – 284
143. Raboch, J.: Algoritmy biologické léčby obsedantně kompulzivní poruchy. Scripta Medica, Suppl. 4, 40, 1997, s. 41 – 43
144. Raboch, J.: Klinické aspekty panické poruchy. In: Panické stavy. Ed. J. Raboch, D. Seifertová, J. Praško, Psychiatrická společnost, Praha 1998, s. 3 – 15
145. Raboch, J.: Zásady správné léčby sociální fobie. ČS.Psychiat., 93, Suppl. 4, 1997, s. 35 – 37
146. Raboch, J.: Obsedantně kompulzivní porucha. ČS.Psychiat., 93, Suppl. 4, 1997, s. 49 – 51
147. Raboch, J.: Nové pohledy na sociální fobii. Čas. Lék. čes., 137, 1997, 2, s. 35 – 38
148. Raboch, J.: Sociální fobie. Bull. Sdružení praktických lékařů ČR, březen 1998, s. 12 – 15
149. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, M.: Dyspareunie und Algopareunie. Zentralbl. Gynekol., 120, 1998, 6, s. 301 – 305
150. Höschl C., Raboch J.: Za tajemstvím lidské duše – deprese a úzkostné poruchy. Remedia 1998, 9, s. 26-32
151. Raboch J.: Reaktivní stavy, Sestra 5/98, s.8.
152. Raboch J.: Obsedantně kompulzivní porucha. Bull. sdružení praktických lékařů 8, 1998, 5, s. 14-15.
153. Urbánek V., Raboch J., Raboch J. jun., Šindlář M., Boudník V.: Léčba gynekologických zánětů ve Františkových Lázních. Čes. Gynekologie, 63, 1998, 5, s. 400-402.
154. Raboch J. jun. Raboch J., Šindlář M.: Sexuelle Zufriedenheit von Frauen und sociologische Faktoren. Zentralbl. Gynekol., 120, 1998, 11, s. 529-572
155. Raboch, J.: Výskyt afektivních poruch. Sestra, 2, 1999, s. 16
156. Raboch, J., Raboch, J.jun.: O viagře. Prakt. Lék., 79, 1999, 3, s. 161 – 162
157. Raboch, J.: Úzkost a deprese. In: Nové možnosti léčby v psychiatrii. Vesmír, Praha 1999, s. 4 – 13
158. Raboch, J.: Panická porucha jako typická představitelka úzkostných poruch. Remedia, forum medicinae, 1, 1999, 2, s. 14 – 21
159. Raboch, J.: 80 let psychiatrické společnosti v naší republice. ČS. Psychiat., 95, 1999, 4, s. 260 – 261
160. Raboch, J., Raboch, J.st.: Příspěvek ke studiu pedofilie. Prakt. Lék., 79, 1999, 7, s. 388 – 389
161. Raboch, J.: Development of practice guidelines in the Czech Republic. Current Opinion in Psych., 12, Suppl. 1, 1999, s. 421
162. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Swinging. ČS. Psychiat., 95, 1999, 6, s. 380 – 382
163. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Dumm und infertil. Sexualmedizin, 21, 1999, 9, s. 235 – 237
164. Raboch, J.: Podzimní povídání s psychiatrem. Sestra, 8, 1999, s. 4
165. Raboch, J.: Mezinárodní postavení české psychiatrie. ČS. Psychiat., 96, 2000, 1, s. 3 – 4
166. Raboch, J.: Panická porucha v klinické praxi. Causa Subita, 3, 2000, s. 32 – 34.
167. Raboch, J.jun., Hořejší, J., Raboch, J.: Pseudohermaphroditismus masculinus – sexuální vývoj a pohlavní život. ČS. Psychiat., 96, 2000, 4, s. 192 – 194.
168. Raboch, J., Hořejší, J., Raboch, J.: An „outcome indicator“ in the field of somatic intersexuality. Neuropsychopharmacology, 23, 2000, S2, s. 142.
169. Raboch, J.jun., Hořejší, J., Makalová, D., Raboch, J.: Psychosexuální vývoj a pohlavní život žen s kongenitálním adrenogenitálním syndromem. Čes. Gynek., 65, 2000, 3, s. 160 – 1
170. Faltus, F., Novotný, V., Raboch, J., Žucha, I.: Tianeptine for the treatment of major depressive episode: a double-blind study versus fluoxetine. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s. 419
171. Pietrucha, S., Raboch, J., Raboch, J.: Testosterone, ageing and coital activity. European Psychiat., 2000, 15, Suppl. 2, s. 397
172. Vaněk, D., Raboch, J., Vaněk, J.: The prevalence of depression in the Czech Republic. European Psychiat., 2000, 15, Suppl. 2, s. 397
173. Baková, N., Raboch, J., Obenberger, J., Leština, J.: MRI in patients with social phobia. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s.368
174. Raboch, J., Baudiš, P.: Current trends in Czech Psychiatry. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s. 311
175. Raboch, J.: History and current development in Czech psychiatry. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s. 276.
176. Raboch, J.: Die Tschechische Psychiatrie – Vergangenheit und Zukunft. In: Krankenhauspsychiatrie in Europa. Eds. C. Cording, W. Weig, S. Roderer Verlag, Regensburg 2000, s. 89 – 96
177. Raboch, J.: Psychiatrie pro 21. století. ČS Psychiatrie, 96, 2000, 8, s. 295 – 296
178. Raboch, J.jun., Pietrucha, S., Raboch, J.: Hladina testosteronu a koitální aktivita muže. ČS. Psychiat., 97, 2001, 1, s. 4 – 7
179. Hořejší, J., Raboch, J.jun., Raboch, J.: Sexuální vývoj, sexuální život a fertilita žen, operovaných v dětství pro vrozené vývojové vady rodidel, z pohledu gynekologa a psychiatra-sexuologa. Čas. Lék. Čes., 140, 2001, 3, s. 88
180. Raboch, J.: Afektivní poruchy. Postgrad. Med., 3, 2001, 4, s. 438 – 443.
181. Howardová, A., Hamplová, J., Raboch, J., Baková, N., Sekot, M.: EDEN – European Day Hospital Evaluation. Psychiatrie, Suppl. 2, 2001, s. 46 – 47.
182. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Albl, M., Raboch, J.: Depresivní symptomy u gynekologických pacientů. Čes. Gynekol., 66, 2001, 2, s. 124 – 125.
183. Raboch, J.jun., Pietrucha, S., Raboch, J.: Koitální aktivita mužů s varikokelou. Čas. Lék. Čes., 140, 2001, 9, s. 277 – 279.
184. Hořejší, J., Raboch, J.jun., Raboch, J., Teslík, L., Makalová, D.: Sexual development and life of women after surgical correction of malformed external genitalia in childhood. Second International Congress on Adolescence, Cappadocia 2001. Proceedings s. 126 – 133.
185. Howardova, A., Hamplova, J., Bakova, N., Sekot, M., Raboch, J.: Evaluation of integrated day hospital treatment in Czech Republic. Actas Esp. Psyquiatr. 29, 2001, 1, s. 299   IF = 0,272
186. Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fanta, M., Hořejší, J., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení pro diagnózu a léčbu premenstruálního syndromu. Česká Gynekol., 66, 2001, 3, s. 189 – 190
187. Stárková, L., Howardová, A., Raboch, J., Hamplová, J., Baková, N., Sekot, M.: Ovlivňuje spokojenost s léčbou klinický stav pacientů? Studie EDEN – předběžné výsledky.
188. Psychiatrie, Supplementum 1, 2002, s. 40
189. Raboch, J.: Duševní poruchy a stigma. Lékařské listy, 2002, 2, s. 6-8
190. Raboch, J.: Duševní poruchy, diskriminace a Světová zdravotnická organizace. ČS. Psychiatr., 98, 2002, 2, s. 71
191. Raboch, J.: Poporodní a pooperační psychiatrické komplikace. Moderní Gynekologie a Porodnictví, 11, 2002, 1, s. 72 – 81
192. Kallert, T.W., Schützwohl, M., Priebe, S., Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P.: Quality assurance for randomisation and survey instruments in the EDEN-study. European Psychiatry, 17, 2002, Suppl. 1, s. 58   IF = 1,327
193. Raboch, J., Howardová, A., Hamplová, J., Baková, N., Sekot, M., Kallert, T.W.: Clinical and sociodemographic features of randomised patients in the EDEN-centres. European Psychiatry, 17, 2002, Suppl. 1, s. 58   IF = 1,327
194. Kallert, T.W., Schützwohl, M., Kiejna, A., Nawka, P., Priebe, S., Raboch, J.: Efficacy of psychiatric day hospital treatment: Review of research findings and design of a European multi-centre study. Arch. Psychiat. Psychother., 4, 2002, 2, s. 55 – 71
195. Hoffman, G., Baudiš, P., Darovec, J., Frater, R., Georgiev, E., Haberfellnerl, J., Juszar, M., Jakovljev, M., Kovchev, S., Krasnov, V., Lazarescu, M., Liubi, D., Nawka P., pojskic, N., Raboch, J., Ravinova, M., Roessler, W., Sartorius, N., Schoeny, W., Škoda, D., Slupczynska-Kossobudzka, E., Svabls, V., Veltischevlo, D., Vlokh, I: Research study on follow-up changes of psychiatric/psychosocial care in different European countries, with specific references to middle and middle-eastern Europe. Psychiatria Danubina 14, 3-4, 2002, s. 207 – 223
196. Raboch, J.: Psychiatrie měla v posledních 50 letech do nabídnout. ZDN 2002, s. 95 – 96.
197. Kallert, T., Priebe, S., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J.: The relevance of acute day hospital treatment for restructuring European mental health care systems. Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 29   IF = 0,624
198. Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P., Priebe, S., Kallert, T.: Is acute psychiatric day hospital treatment as effective as inpatient treatment? Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 29   IF = 0,624
199. Priebe, S., Kallert, T., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J.: Patient views on acute day hospital treatment. Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 30   IF = 0,624
200. Kallert, T., Ganev, K., Raboch, J., Kastergiou, A., Solomon, Z., Maj, M., Dembinskas, A., Kiejna, A., Nawka, P., Torres-Gonzales, F., Kjellin, L., Priebe, S.: Aims and methods of the EUNOMIA –study (European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practice). Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 14   IF = 0,624
201. Stárková, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Baková, N., Sekot, M., Howardová, A., Hamplová, J., Kallert, T.: EDEN study – evaluation of psychopathology improvement, treatment satisfaction and life quality in two different therapeutic models. Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 98   IF = 0,624
202. Hořejší, J., Raboch, J.,jr., Raboch, Teslík, I.: Sexual development and life of women after surgical correction of malformed external genitalia in childhood. In: V. Bruni, M. Dei, eds. Pediatric and Adolescent Gynecology. Rome, CIC Edizioni Internazionali, 2002, s. 267 – 273
203. Tůma, I., Raboch, J., Hrdlička M., Smolík, P.: Postgraduální příprava v oboru psychiatrie v Evropské unii a v České republice. ČS Psychiatre 98,2002, s. 42 – 46
204. Stárková, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Baková, N., Sekot, M., Howardová, A., Peichlová, J., Kallert, T.: Studie EDEN – hodnocení vývoje psychopatologie, spokojenosti s léčbou a kvality života ve dvou odlišných terapeutických modelech. Psychiatrie, 7, 2003, Suppl. 1, s. 43
205. Anders, M., Raboch, J.: Klinické aspekty diferenciální indikace rTMS v psychiatrii. Psychiatrie, Suppl. 2, 2003, s. 12-13.
206. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: Telepsychiatrie: zahájení projektu Islands. Psychiatrie, Suppl. 2, 2003, s. 26.
207. Stárková, L., Raboch, J., Novotná, I., Bašný, Z., Kallert, T.: Mezinárodní projekt Eunomia – nedobrovolný vstup a nedobrovolná léčba pacientů s akutní duševní poruchou. Psychiatrie, Suppl. 2, 2003, s.123 – 124
208. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: Telepsychiatry: the beginning of project Island. Psychiatrie, 7, 2003, Suppl. 4, s. 117
209. Raboch, J., Pietrucha, S., Raboch, J.: Serum testosterone and coital activity in men with somatosexual disorders. Neuroendocrinol. Lett., 24, 2003, 5, s. 365 – 368   IF = 1,592
210. Raboch, J., Půbal, K., Kitzlerová, E.: Ekonomické aspekty psychiatrické péče. Nemocnice, 2003, 5, s. 22 – 23
211. Sekot, M., Raboch, J., Baková, N., Howardová, A., Kitzlerová, E., Peichlová, J., Stárková, L.: Sociální postižení pacientů hospitalizovaných a pacientů léčených formou denního stacionáře. Prakt. Lék., 83, 2003, 11, s. 652 – 656
212. Anders, Martin – Raboch, Jiří: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) nová metoda v léčbě depresivních poruch. Iatrike techne, ČR, 1213-6891. 2003, 7-8, s. 27-29.
213. Raboch, J.: Postavení psychiatrie mezi ostatními obory. In: Transformace oboru psychiatrie. Academia Medica Pragensis, Praha 2003, s. 16 – 27
214. Schutzwohl, M., Jarosz-Nowak, J., Raboch, J. et al.: Inter-rater reliability, of the Brief Psychiatric Scale and the Groningen Social Disabilities Schedule in a European multisite randomized controlled trial on the effectiveness of acute psychiatric day hospitals. Int. J. Methods in Psychiatric Research, 12, 2003, 4, s. 197 – 207
215. Raboch, J.: Farmakoterapie sexuálních dysfunkcí u žen. Psychiatrie, 8, 2004, Suppl. 1, s. 17
216. Raboch, J.: 10 let sjezdů Psychiatrické společnosti ČLS JEP. ČS Psychiatr., 100, 2004, 2, s. 65
217. Raboch, J., Kallert, T., Kiejna, A., Navka, P., Priebe, S., Howardová, A.: Results of recent national day hospital surveys in 5 European countries. European Psychiat., 19, 2004, Suppl. 1, s. 85   IF = 1,191
218. Kiejna, A., Rymaszewska, J., Kallert, T.W., Navka, P., Priebe, S., Raboch, J.: Methodological issues in carrying-out the multi-centre EDEN-study. European Psychiat., 19, 2004, Suppl. 1, s. 85   IF = 1,191
219. Raboch, J.: Co nového ve farmakologické léčbě nespavosti. Prakt. Lék., 84,2004, 1, s. 26 – 28
220. Raboch, J.: Násilí a psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie 100, 2004, 6, s. 337 – 338
221. Půbal, K., Raboch, J., Kitzlerová, E.: Jak měřit náklady psychiatrické péče? Česká a Slovenská Psychiatrie 100, 2004, 6, s. 356 – 359
222. Kitzlerová, E., Raboch, J., Pubal, K., Číhal, K.: Economic aspects of psychiatric care in Czech republic. Europ. J. Public Health, 14, 2004, 4, s. 89 – 90   IF = 1,051
223. Raboch, J.: Current trends in Czech psychiatry. World Psychiatry 3, 2004, Suppl. 1, s. 111
224. Raboch, J.: Psychopharmacological treatment of social phobia. World Psychiatry 3, 2004, Suppl. 1, s. 120
225. Raboch, J.: How to organize a congress – role of fellowships. World Psychiatry 3, 2004, Suppl. 1, s. 135
226. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: History of telepsychiatry in the Czech Republic. Neuropsychiatrie, 18, Suppl. 2, 2004, s. 127 – 130
227. Kallert, T.W., Glockner, M., Priebe, S., Briscoe, J., Rymaszewska J., Adamowski, T., Nawka, P., Rebuliova H, Raboch, J., Howardová, A., Schutzwohl, M.: A comparison of psychiatric day hospitals in five European countries: implication of thein diversity for day hospitál research. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 29, 2004, 10, s. 777 – 788
228. Kitzlerová, E., Raboch, J., Půbal, K., Číhal, L., Howardová, A.: Economic aspects of psychiatric care in Czech republic. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 1, s. 50
229. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Novotná, I., Černý, M., Nawka, A., Považan, M., Kuklová, L.: Vnímání omezení a nátlaku při přijetí na psychiatrii – mezinárodní projekt Eunomia. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 1, s. 50
230. Raboch, J.: Psychopharmacological treatment of social phobia. Psychiatriki 16, 2005, Suppl. 1, s. 157
231. Raboch, J.: Vliv sportu a tréninku na lidskou psychiku. Xstream 2005, 03, s. 72-73
232. Hořejší, J., Raboch, J.: Sexuální vývoj a život žen po korekci kongenitálních intersexuálních malformací. Moderní gynekologie a porodnictví 14, 2005, 1, s. 132 – 138
233. Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Magliano, L, Kiejna, A., Nawka, P., Kallert, T.W.: Views of relatives of patients having been compulsorily admitted to a psychiatric hospital: Results from the multi-site EUNOMIA project. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 1, s. 238 – 239   IF = 1,273
234. Kallert, T., Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J., Karasteriou, A., Solomon, Z., Maj, M., Dembinskas, A., Kiejna, A., Nawka, P., Torres-Gonzales, F., Priebe, S., Kjellin, L.: Involuntary hospital admission in Europe – EUNOMIA. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 1, s. 244.   IF = 1,273
235. Raboch, J.: Potencial capacity of day hospitals for general psychiatric patients. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 1, s. 244.   IF = 1,273
236. Raboch, J.: Venlafaxinum. Remedia 15, 2005, 1, s. 23 – 31.
237. Králíková E., Býma, S., Cífková, R., Češka R., Dvořák V., Hamanová J., Horký, K., Hradec J., Keller, O., Konštacký, S., Kos, S., Kostřica, R., Kunešová, M., Kvapil, M., Langrová, K., Mayer, O., Petrů, V., Popov, P., Raboch, J., Rosolová, H., Roztočil, K., sucharda, P., Vorlíček, J., Widimský, J.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Čas. Lék. Čes., 144, 2005, 5, s. 327 – 333.
238. Howardová, A., Kitzlerová, E., Půbal, K., Kališová L., Sekot, M., Baková, N., Číhal L., Raboch, J.: Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče I. Randomizační proces, sociodemografické a klinické charakteristiky. Čes. a slov. Psychiatr., 101, 2005, 3, s. 142 – 147.
239. Kitzlerová, E., Howardová, A., Půbal, K., Kališová L., Sekot, M., Baková, N., Číhal L., Raboch, J.: Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče II. Porovnání pacientů v denní péči a klasické hospitalizaci. Čes. a slov. Psychiatr., 101, 2005, 3, s. 148 – 154.
240. Anders, M., Dvořáková J., Raboch, J., Lattová, Z., Holcát, M., Rothová, L., Seidl, Z., Vaněčková, M., Jech, R., Havránková, P.: rTMS v léčbě tinitu. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 2, s. 19.
241. Kitzlerová, E., Raboch, J., Kališová, L., Novotná I., Považan M., Černý, M., Nawka, A., Kuklová, L.: Studie EUNOMIA – porovnání spokojenosti s léčbou u pacientů trpících akutní duševní poruchou, dobrovolně a nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrickém zařízení – výsledky za 1. rok. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 2, s. 51 – 52.
242. Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Hynek, K., Raboch, J.: Depression, traumatic dissociation and epileptic-like phenomena. Neuro Endocrinol Lett., 30, 2005, 4, s. 26    IF = 1,005
243. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Novotná, I.: Obecná praxe užívání omezovacích opatření – monitorování situace v České republice. Čes. a slov. Psychiatr., 101, 2005, 6, 303 – 307.
244. Kallert, T.W., Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J. et al.: The EUNOMIA project on coercion in psychiatry: study design and preliminary data. World Psychiatry, 4, 2005, 3, s. 168 – 172.
245. Vevera, J., Raboch, J.: Lékaři a farmaceutický průmysl. ČS Psychiatrie, 100, 2005, 4, s. 225 – 226.
246. Raboch, J., Wenigová, B. et al.: Mental health care in Prague. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 2, s. 289 – 293.
247. Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T. a EUNOMIA team: Používání omezovacích opatření – srovnání výsledků v rámci zemí zařazených do projektu EUNOMIA. Psychiatria pre prax 6, 2005, Suppl. 1, s. 13.
248. Raboch, J.: Několik slov úvodem (na závěr) … ČS Psychiatrie 101, 2005, 8, s. 402 – 404.
249. Raboch, J.: Konference Americké psychiatrické společnosti (APA) „Psychosomatická medicína – integrace psychiatrie a medicíny. ČS Psychiatrie 101, 2005, 8, s. 440 – 443.
250. Raboch, J.: Komentář k Davidson, J.R.T. et al.: Fluoxetin, komplexní kognitivně-behaviorální terapie a placebo u generalizované sociální fobie. Arch. Gen. Psychiatry-cs, 3, 2005, 1, s. 40.   IF = 12,642
251. Raboch, J.: Použití novějších antidepresiv v klinické praxi. Farmakoterapie 2005, 6, s. 595 – 602.
252. Fišar, Z., Hanuš, Z., Raboch, J., Hansíková H., Wenchich, L., Amler, E., Tvrzická, E., Vecka, M.: Antidepresiva, synaptozomy a mitochondrie. Psychiatrie, 10, 2006, Suppl. 1, s. 59.
253. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Kallert, T.: Farmakoterapie bez souhlasu pacienta – srovnání zemí v rámci projektu EUNOMIA – předběžné výsledky. Psychiatrie, 10, 2006, Suppl. 1, s. 60.
254. Vevera, J., Stopková, R., Bess, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukova, I., Raboch, J., Stopka, P.: Polymorfizmy COMT impulzivních agresorů. Psychiatrie, 10, 2006, Suppl. 1, s. 75.
255. Raboch, J.: Nemoci mozku a současná společnost. Čas. Lék. čes., 145, 2006, 3, s. 176 – 177.
256. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Howardová, A., Kallert, T.W.: Treatment satisfaction in patiens voluntary and involutary admitted in psychiatric wards. Eur. Psychiatr., 2006, 21, S1, s. 211.   IF = 1,463
257. Kališová, L., Raboch, J., Novotná, I., Černý, M., Kitzlerová, E., Kallert, T.W.: Perception of coercion exercised at admission adn hospitalisation in psychiatric wards. EUNOMIA-final results in the Czech Republic. Eur. Psychiatr., 2006, 21, S1, s. 87.   IF = 1,463
258. Raboch, J., Kallert, T.W., Onchev, G., Salomon, Z., Karastergiou, A., Maj, M., Dembiskas, A., Kiejna, A., Priebe, S., Nawka, P.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures dutiny hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Eur. Psychiatr., 2006, 21, S1, s. 13   IF = 1,463
259. Raboch, J.: Psychiatry in the Czech Republic. International Psychiatry, 3, 2006, 2, s. 15 – 17.
260. Raboch, J., Kallert, T.W., Onchev, G., Salomon, Z., Karastergiou, A., Maj, M., Dembiskas, A., Kiejna, A., Priebe, S., Nawka, P., Kališová, L.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures dutiny hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Acta Espanolas de Psiquiatria, 34, 2006, 1, s. 89 – 90   IF = 0,281
261. Bob, P., Gláslová, K., Šusta, M., Jasová, D., Raboch, J.: Traumatic dissociation, epileptic-like phenomena, and schizophrenia. Neuroendocrinology Letters 27, 2006, 3, s. 101 – 106   IF = 0,924
262. Raboch J.: Sigmund Freud a areál na Karlově. Nemocnice, 2006, 3, s. 29 – 31.
263. Raboch, J.: Možnost volby může stresovat. Vita nostra revue, 2006, 2, s. 34 – 36.
264. Raboch, J.: Umíme léčit depresi? Psychiatrie pre prax. 6, 2006, S1, s. 17.
265. Raboch, J., Kallert, T. a EUNOMIA team: Omezovací prostředky u 976 nedobrovolně přijatých pacientů v 10 evropských centrech výzkumného projektu EUNOMIA. Psychiatrie pre prax. 6, 2006, S1, s. 41.
266. Raboch, J.: Sigmund Freud a psychiatrická klinika na Karlově. Vita nostra revue, 2006, 2, s. 57 – 60.
267. Lecic Tosevski, D., Udristoiu, T., Raboch, J., Velinov, V., Novotni, A.: Mental Health Care in the East and West: Bridging the Gap. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 90.
268. Raboch, J.: Current Problems of Psychiatry in the Czech Republic. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 91.
269. Raboch, J.: Mental Health Care in Prague, Czech Republic. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 130.
270. Kallert, T.W., Raboch, J., Yeeles, K., Kjellin, L., Katsakou, Ch.: Coercive Treatment – A Frequent and Ignored Problem in Clinical Psychiatry. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 133.
271. Raboch, J., Kallert, T.W., Onchev, G., Solomon, Z., Karestergiou, A.: Comparison of the Clinical Use of Individua Coercive Measures during Hospitalisation across the EUNOMIA Study sites. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 134.
272. Ruiz, P., Kuey, L., Raboch, J., Lopez Ibor, M.I., Loza, N., Hong, M., Peon Valdez, A.T.: How to Organize a Scientific Congress. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 163.
273. David, I., Kebza, V., Paclt, I., Raboch, J., Volf, J.: Mental health in the Czech Republic: current problems, trends and future developments. J. Public Mental Health, 5, 2006, 2, s. 43 – 47.
274. Raboch, J.: Afektivní poruchy. Postgraduální medicína, 8, 2006, 5, příloha s. 25 – 33.
275. Raboch, J.: Deprese u tělesně nemocných. Lékařské listy 19, 2006, s. 7 – 12.
276. Raboch, J.: Venlafaxinum. Remedia, 16, 2006, s. 1-12.
277. Raboch, J.: Komentář Arch Gen Psychiatry-CS. Arch. Gen. Psychiatry-CS, 4, 2006, 2, s. 119.   IF = 13,936
278. Fišar, Z., Raboch, J., Hanuš, Z., Hansíková, H., Wenchich, L.: Antidepresiva a mitochondrie. Psychiatrie. 11, 2007, Suppl. 1, s. 14-15.
279. Bob, P., Šusta, M., Glaslová, K., Pavlát, J., Raboch, J.: Lateralized electrodermal dysfunction and komplexity in patiens with schizophrenia and depression. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 1, s. 11 – 15   IF = 1,443
280. Kallert, T., Priebe, S., McCabe, R., Kiejna A., Rymaszewska, J., Nawka, P., Ocvar, L., Raboch, J., Kališová, L., Koch, R., Schutzwohl, M.: Are day hospitals effective for acutely ill psychiatric patiens? A European multicenter randomized controlled trial. J. Clinic. Psychiatry, 68, 2007, 2, s. 278 – 287.   IF = 5,060
281. Kallert, T.W., Jurjanz, L., Schnall, K., Glockner, M., Gerdjikov, I., Raboch, J. et al.: Eine Empfehlung zur Durchfuhrung von Fixierungen im Rahmen der stationaren psychiatrishcen Akutbehandlung. Psychiatr. Prax. 34, 2007, Suppl. 2, s. 233 – 240.   IF = 1,815
282. Raboch, J., Bob, P.: Depression, Dissociation and Painful Physical Symptoms. Psychiatry Investigation, 4, 2007, Suppl. 1, s. 21.
283. Bob, P., Šusta, M., Procházková-Večeřová A., Pavlát, J., Raboch, J.: Symptomy limbické iritability a chaotická aktivita autonomního nervového systému v průběhu kognitivního konfliktu u pacientů s unipolární depresí: nové perspektivy pro indikaci antikonvulzivní léčby? ČS Psychiatrie, 103, 2007, 2, s. 68 – 72.
284. Raboch, J.: Kam směřuje medicínský obor psychiatrie? Zdravotnictví a finance 1, 2007, s. 8 – 11.
285. Rymaszewska, J., Jarosz-Nowak, J., Kiejna, A., Kallert, T., Schützwohl, M., Priebe, S., Wright, D., Nawka P., Raboch, J.: Social disability in different mental disorders. European Psychiatry 22, 2007, s. 160 – 166.   IF = 1,875
286. Bob, P., Šusta, M., Raboch, J., Zima, T., Benáková, H., Pavlát, J.: Chaotic neural response dutiny conflicting Strop task reflects the level of serum cortisol in patiens with unipolar depression. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 2, 106 – 109.   IF = 1,443
287. Ptacek, R., Bob, P., Paclt, I., Pavlat, J., Jasova, D., Zvolsky, P., Raboch, J.: Psychobiology of dissociation and its clinical assessment. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 2, 191 – 198.   IF = 1,443
288. Raboch, J.: Vladimír Vondráček. Čas. Lék. Čes., 146, 2007, 8, s. XXIX – XXX.
289. Bob, P., Fedor-Freybergh, P.G., Šusta, M., Pavlát, J., Jasová, D., Zima, T., Benáková, H., Mikloško, J., Hynek, K., Raboch, J.: Depression, prolactin and dissociated mind. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 5, s. 639 – 642.   IF = 1,443
290. Raboch, J, Bob, P.: Pathogenesis of depression: cognitive conflict, limbic iritability and nonlinear analysis. Nervenarzt, 78, Suppl. 2, 2007, s. 302.   IF = 0,814
291. Raboch, J.: Deutsche akademische Psychiatrie in Prag. Nervenarzt, 78, Suppl. 2, 2007, s. 424.   IF = 0,814
292. Lecic-Tosevski, D., Raboch, J., Vavrušová, L., Novotni, A., Botbol, M.: Psychiatric services at times of transition – dilemmas and challenges. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 165 – 166.   IF = 2,573
293. Raboch, J.: Dilemmas in the Czech Republic. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 166.   IF = 2,573
294. Raboch, J., Vevera, J., Češková, E., Muhlen, P.E.: Evaluation and management of aggression in psychiatric patients. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 194.   IF = 2,573
295. Vevera, J., Stopková, R., Bess, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukov, I., Raboch, J., Stopka, P.: Genetic findings in impulsively violent offenders. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 194 – 195.   IF = 2,573
296. Raboch, J., Kallert, T.W., Kališová, L.: Comparison of the clinical use of coercive measures dutiny hospitalisation across the Eunomia study sites. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 195.   IF = 2,573
297. Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T.W.: Perception of coercion to be treated in the group of involuntary admitted patients. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 380.   IF = 2,573
298. Raboch, J., Bob, P., Šusta, M.: Pathogenesis of depression: cognitive conflict, limbic iritability and nonlinear analysis. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 412.
299. Raboch, J.: Různé depresivní poruchy – různá antidepresiva? Lékařské listy, 7, 2007, s. 6 – 8.
300. Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T.: Follow-up care and general pressure to treatment after discharge from psychiatric ward. BMC Psychiatry 2007, Suppl. 1, 17
301. Raboch, J., Kališová, L., Kallert, T.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures during hospitalization across the EUNOMIA study sites. BMC Psychiatry 2007, Suppl. 1, 31.
302. Fiorillo, A., de Rosa, C., Rossano, F., Magliano, L., Maj, M., Kallert, T., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Kiejna, A., Nawka, P., Kjellin, L.: Relatives´ views on involuntary hospitál admission in 8 EUNOMIA sites. BMC Psychiatry 2007, Suppl. 1, 32.
303. Dvořáková, J., Anders, M., Paclt, I., Raboch, J., Hopcat, M., Rothová L., Languth, B.: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a chronický subjektivní nonvibrační tinnitus. Česk. Slov. Neurol., 70, 2007, 4, s. 371 – 374.   IF = 0,037
304. Bob, P., Glaslova, K., Susta, M., Jasova, D., Raboch, J.: Traumatic dissociation, epileptic-like phenomena, and schizophrenia. Activitas Nervosa Superior, 49, 2007, 1, s. 81 – 86.
305. Nawka, A., Raboch, J., Nawková, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Černý, M., Číhal, L., Kallert, T.W.: Kvalita života u nedobrovolně léčených pacientů s psychotickým onemocněním. Psychiatrie, Suppl. 1, 2008, s. 38.
306. Kališová, L., Raboch, J. a skupina EUNOMIA: Psychofarmaka podávaná při akutním neklidu – mezinárodní srovnání, projekt EUNOMIA. Psychiatrie, Suppl. 1, 2008, s. 39.
307. Fišar, Z., Raboch, J., Hanuš, Z., Wenchich, L.: Vliv farmakologicky odlišných antidepresiv na synoptický přenos signálu. Psychiatrie, Suppl. 1, 2008, s. 40.
308. Fišar, Z., Raboch, J.: Depression, antidepressants, and peripheral blood components. NeuroEndocrinology Letters, 29,2008, 1, s. 17 – 28.   IF = 1,359
309. Raboch, J., Libiger, J.: The 14th World Congress of Psychiatry. World Psychiatry 7, 2008, 1, s. 63.   IF = 3,896
310. Eichler, T., Schutzwohl, M., Priebe, S., Wright, D., Adamowski, T., Rymaszewska, J., Nawka, P., Ovčár, L., Raboch, J., Kallert, T.W.: Loss to follow-up in longitudinal psychiatric research. Epidemiologia e Psychiatry Sociale, 17, 2008, 2, s. 138 – 147.   IF = 2,100
311. Raboch, J.: Psychiatr Jan Janský. Nemocnice 2008, 1, s. 26 – 27.
312. Kališová, L., Raboch, J., Číhal, L., Novotná, I., Kitzlerová, E. a skupina EUNOMIA: Použití omezovacích prostředků v psychiatrii – výsledky mezinárodního projektu EUNOMIA, základní charakteristika konečného souboru v ČR. ČS Psychiatrie, 104, 2008, 1, s. 4 – 8.
313. Bob, P., Freybergh, P.F., Jasova, D., Susta, M., Pavlat, J., Zima, T., Benakova, H., Bizik, G., Světlal, M., Vevera, J., Mikloško, J., Hájek, K., Raboch, J.: Depression, cortisol and somatoform dissociative symptoms. NeuroEndocrinol Lett, 29, 2008, 2   IF = 1,359
314. Kališová, L., Raboch, J., Číhal, L., Novotná, I., Kitzlerová, E. a skupina EUNOMIA: Výsledky podrobného sledování použití omezovacích prostředků během hospitalizace – projekt EUNOMIA, výsledky v ČR. ČS Psychiatrie, 104, 2008, 2, s. 52 – 58.
315. Nawka, A., Raboch, J., Nawkova L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Černý, M., Číhal, L., Kallert, T.W.: Gender differences in involutary treated patiens with schizophrenia. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 135.   IF = 2,433
316. Bob, P., Susta, M., Večeřová-Procházková, A., Gregušová, D., Jasová, D., Fedor-Freyberg, P., Raboch, J.: Depression, senzitization and chaos in autonomic response: Implications for anticonvulsant treatment. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 244.   IF = 2,433
317. Fedor-Freyberg, P., Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Zima, T., Benáková H., Raboch, J.: Neuroendocrine response to traumatic dissociation in patiens with unipolar depression. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 247.   IF = 2,433
318. Raboch, J., Bob, P.: Depression, dissociation and painful physical symptoms. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 262.   IF = 2,433
319. Šusta, M., Bob, P., Pavlát, J., Zima, T., Benáková, H., Raboch, J.: Chaotic neural response reflecting Stroop incongruent task is related to serum cortizol levels in patiens with unipolar depression. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 264.   IF = 2,433
320. Raboch, J.: Clinical use of individual coercive measures while in hospital. Folia Neuropsiquiátrica. Proceedings Book „Depression and other common mental disorderes in primary care, University of Granada, 2008, s. 69.
321. Raboch, J., Vaněk, D., Vaněk, J.: The prevalence and burden of depression in Czech Republic – DEPRES-cz study. Folia Neuropsiquiátrica. Proceedings Book „Depression and other common mental disorderes in primary care, University of Granada, 2008, s. 94 – 95.
322. Bob, P., Fedor-Freybergh, P., Jasova, D., Bizik, G., Susta, M., Pavlat, J., Zima, T., Benakova, H, Raboch, J.: Dissociative symptoms and neuroendocrine dysregulation in depression. Med. Sci. Monit., 14, 2008, 10, 499 – 504.   IF = 1,514
323. Fišar, Z., Raboch, J., Hanuš, Z.: The effect of pharmacologically selective antidepressants on monoamine oxidace aktivity. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 892.
324. Raboch, J.: Psychiatry in Czech Republic. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 28.
325. Dvořáková, J., Anders, M., Raboch, J.: Tinnitus and transcranial magnetic stimulation. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 476.
326. Raboch, J., Bob, P., Šusta, M., Fedor-Freybergh, P.: Traumatic stress and somatisation in unipolar depressive patiens. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 482.
327. Raboch, J.: Depression, dissociation and painful physical symptoms. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 483.
328. Kallert, T., Raboch, J.: Coercive treatment in psychiatry: results from a European research project. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 488.
329. Raboch, J.: Comparison of the clinical use of coercive measures during hospitalisation across the Eunomia study sites. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 489.
330. Raboch, J., Hlaváčková, L.: German academic psychiatry in Prague. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 518.
331. Fischer, S., Raboch, J., Žukov, I.: A comparative study of transformation of needs of offenders during imprisonment. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 1069.
332. Kališová, L., Raboch, J., Wright, C., Turton, P., White, S., Killaspy, H.: Which components of care are important for recovery of long term mentally ill patiens? Project DEMOB.inc, results in the Czech Republic. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 1349.
333. Fischer, S., Raboch, J., Žukov, I.: Analysis of values and needs structure in offenders during imprisonment. Čs. Psychol., 52, 2008, 4, s. 388 – 396.
334. Nawka, P., Raboch, J., Nawková, L., Kallert, T.W.: Different wals of evaluating effect of treatment in patiens with schizophrenia treated involuntary. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 1436.
335. Raboch, J., Jasova, D., Pavlat, J., Susta, M., Zima, T., Benakova, H., Bob, P.: Neuroendocrine response to traumatic dissociation in patiens with unipolar depression. Nervenarzt 79, 2008, Supplement 4, s. 405.   IF = 0,814
336. Raboch, J.: Co pro nás znamenal XIV. Světový psychiatrický kongres, co nám dal, co nám vzal? Čes. slov. Psychiatr., 104, 2008, 7, s. 335 – 336.
337. Kitzlerová, E., Raboch, J., Číhal, L., Kališová, L. a skupina EUNOMIA: Spokojenost pacientů a jejich příbuzných s léčbou na psychiatrii v rámci projektu EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Čs. Slov. Psychiatr. 104, 2008, 8, s. 393 – 404.
338. Susta, M., Bob, P., Fedor Freyber, P., Raboch, J.: Neuroendocrine response to traumatic dissociation in patiens with unipolar depression. Biol. Psychiatry 63, 2008, 7, Suppl 1, s. 34.   IF = 8,672
339. Bob, P., Susta, M., Kukleta, M., Večeřová-Procházková, A., Gregušová, A., Jasova, D., Raboch, J.: Depression and perspectives of chaos Tudory for understanding of stress-related sensitization. Biol. Psychiatry 63, 2008, 7, Suppl. 1, s. 201.   IF = 8,672
340. Raboch, J.: Zařazení antidepresivy trazodonu (SARI) v klinické praxi. Practicus 8, 2009, 2, s. 24 – 26.
341. Kališová, L., Raboch, J., Číhal, L., Kitzlerová, E., Černý, M. a skupina EUNOMIA: Vnímání omezení a nátlaku během nedobrovolné hospitalizace a po propuštění. EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Čes. a slov. Psychiatr., 105, 2009, 1, s. 5 – 11.
342. De Rosa, C., Fiorillo, A., Rossano, F., Onchev, G., Raboch, J. et al.: Recommendation on appropriate procedures for involuntary hospitál admission: a propsal from the EUNOMIA study. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 171.
343. Raboch, J., Šusta, M., Bob, P.: Relationship between somatoform dissociative symptoms and serum cortisol. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 227.   IF = 4,375
344. Bob, P., Šusta, M., Raboch, J.: Dissociation, cognitive conflict and non-linear dynamics of heart rate variability in unipolar depressive patiens. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 227.   IF = 4,375
345. Šusta, M., Bob, P., Raboch, J.: Dissociative states and prolactin. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 227.   IF = 4,375
346. Žukov, I., Ptáček, R., Kozelek, P., Fischer S., Domluvilova, D., Raboch, J., Hrubý, T., Šusta, M.: Brain wave P300: a comparative study of various forms of criminal activity. Med. Sci. Monit., 15, 2009, 5, s.   IF = 1,543
347. Raboch, J.: Kam směřuje česká psychiatrie? Lékařské listy, 7, 2009, s. 3.
348. Raboch, J.: Bedřich Smetana – nejslavnější pacient psychiatrické kliniky. Zdravotnické noviny 58, 2009, 17 – 18, s. 20.
349. Helen Killaspy, Michael King, Christine Wright, Sarah White, Paul McCrone, Thomas Kallert, Jorge Cervilla, Jiri Raboch, Georgi Onchev, Roberto Mezzina, Durk Wiersma, Andrzej Kiejna, Dimitris Ploumpidis, and Jose Miguel: Study protocol for the development of a European measure of best practice for people with long term mental health problems in institutional care (DEMoBinc). BMC Psychiatry. 2009; 9: 36. Published online 2009 June 13. doi: 10.1186/1471-244X-9-36.   IF = 1,832
350. Raboch, J.: Destigmatizace a zlepšování psychiatrické péče. ČS Psychiatrie 105, 2009, 5, s. 224 – 225.
351. Raboch, J.: Novinky v léčbě deprese – v čem nás poučila studie STAR D. Postgraduální medicína, 11, 2009, 7, s. 720 – 724.
352. Tatiana L Taylor, Helen Killaspy, Christine Wright, Penny Turton, Sarah White, Thomas W Kallert, Mirjam Schuster, Jorge A Cervilla, Paulette Brangier, Jiri Raboch, Lucie Kališová, Georgi Onchev, Christo Dimitrov, Roberto Mezzina, Kinou Wolf, Durk Wiersma, Ellen Visser, Andrzej Kiejna, Patryk Piotrowski, Dimitri Ploumpidis, Fragiskos Gonidakis, José Caldas-de-Almeida, Graça Cardoso and Michael B King: A systematic review of the international published literature relating to quality of institutional care for people with longer term mental health probléme. BMC Psychiatry 2009, 9:55 doi:10.1186/1471-244X-9-55   IF = 1,832
353. Vevera, J., Stopková, R., Bes, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukov, I., Raboch, J., Stopka, P.: COMT polymorphisms in impulsively violent offenders with antisocial personality disorder. Neuroendocrinology Lett., 30, 2009, 6, s. 753 – 756.   IF = 1,047
354. Vevera,J., Svarc, J., Grohmannová, K., Spilkova, J.,Raboch, J.,Cerny. M., Kalisova, L., Bartonkova, M., Bob, P., Susta, M.: An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic. European Psychiatry 24, 2009, s. 380 – 387.   IF = 3,080
355. Raboch, J.: Všechno je trochu jinak … Čes. a slov. Psychiatr., 105, 2009, 6 – 8, s. 241 – 242.
356. Maj, M., Raboch, J.: Budování komunitní psychiatrické péče – některé zkušenosti a doporučení. Čes. a slov. Psychiatr., 105, 2009, 6-8, s. 294.
357. Hroudová, J., Fišar, Z., Raboch, J., Hansíková, H.: Vliv antidepresivy na mitochondriální funkce. Psychiatrie, 14, 2010, Suppl. 1, s. 46-47.
358. Fišar, Z., Hroudová, J., Hanuš, Z., Raboch, J.: Inhibice monoaminoxidázy farmakologicky odlišnými antidepresivy. Psychiatrie, 14, 2010, Suppl. 1, s. 38.
359. Raboch, J., Kališová, L., Nawka, A., Kitzlerová, E., Černý, M. a skupina EUNOMIA: Nedobrovolná hospitalizace a názory pacientů – výsledky evropské studie EUNOMIA. Čes a slov Psychiatr 2010, 106 (1): 5 – 8.
360. Ptáček R, Raboch J. Určení rozsahu souboru a power analýza v psychiatrickém výzkumu. Čes a slov Psychiatr 2010, 106 (1): 33 – 41.
361. Bob P, Raboch J, Maes M, Susta M, Pavlat J, Jasova D, Vevera J, Uhrova J, Benakova H, Zima T. Depression, traumatic stress and interleukin-6. J Affect Disord. 2010 Jan;120(1-3):231-4.   IF = 3,740
362. Turton P, Wright C, White S, Killaspy H and the DEMOBinc Group (Raboch J). Promoting Recovery in Long-Term Institutional Mental Health Care: An International Delphi Study. Psychiatric Services 2010, 61 (3): 293 – 299.   IF = 2,388
363. Anders M, Dvořáková J, Rothová L, Havránková P, Pelcová P, Vanečková M, Jech R, Holcát M, Seidl Z, Raboch J. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refraktory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study. Neuroendocrinology Letters, 31, 2010, 2, 238 – 249.   IF = 1,621
364. Raboch, J.: Kognitivní funkce ovlivňuje stárnutí i prevence. Medical Tribune 6, 2010, 13, B5.
365. Raboch, J.: Kognitivní funkce, stárnutí a prevence. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 20, 2010, 3, s. 38 – 41.
366. Priebe S, Barnicot K, McCabe R, Kiejna A, Nawka P, Raboch J, Schützwohl M, Kallert T. Patients´subjective initial response and the outcome of inpatient and day hospitál treatment. European Psychiatry 2010   IF = 3,365
367. Kovářů H, Kovařů F, Páv M, Dvořák R, Palíková M, Raboch J, Žídková J. Effect of mitogen lecitin on lymphocyte of brain cortex cell activation. Neuroendocrinology Letters 31, 2010, 3, s. 325 – 329   IF = 1,621
368. Raboch J, Kališová L, Nawka A, Kitzlerová E, Onchev G, Karastergiou A, Magliano L, Dembinskas A, Kiejna A, Torres-González F, Priebe S, Kjellin L, Kallert TW. Coercive measures during involuntary hospitalization – findings from 10 European countries. Psychiatric Services 61, 2010, s. 1012 – 1017   IF = 2,388
369. Fiorillo A, De Rosa C, Del Vecchio V, Jurjanz L, Onchev G, Alexie S, Raboch J, Kalisova L, Mastrogianni A, Georgiadou E, Dembinskas A, Raskauskas V, Nawka P, Nawka A, Kiejna A, Hadrys T, Torres-Gonzales F, Mayoral F, Bjorkdahl A, Kjellin L, Priebe S, Maj M, Kallert T. How to improve clinical praktice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: Suggestions from the Eunomia study. European Psychiatry 2011, 26, 4, s. 201-217.
370. Raboch, J. Kognitivní funkce, stárnutí a stravovací návyky. Čes a slov Psychiatr, 2010, 106, s. 81 – 86.
371. Kališová L. Raboch J. Kitzlerová E. Číhal L. Pohled příbuzných na hospitalizaci nemocných s akutní duševní poruchou na psychiatrii: projekt EUNOMIA – konečné výsledky v ČR. Čes a slov Psychiatr 106, 2010, 5, 278 – 282.
372. Raboch J. Interdisciplinarity – the point of view of the Czech Psychiatric Association. Die Psychiatrie 2010, 7, s. 263 – 264.
373. Raboch J. How can we neutralize the stigma of the treatment of depression. Psychiatry in Clin Practice 14, 2010, Suppl 1, s. 3.
374. Bob P. Šusta M. Gregušová A. Jasová A. Raboch J. Mishara A. Traumatic stress, dissociation, and limbic irritability in patients with unipolar depression treated with SSRIs. Psychological Reports, 107, 2010, 3, s. 685 – 696.   IF = 0,439
375. Nawková L. Adámková T. Holcnerová P. Nawka A. Bednárová B. Žuchová S. Rukavina T.V. Miovský M. Raboch J. Vyobrazení osob s duševním onemocněním v českých, chorvatských a slovenských tištěných médiích. Čes a slov Psychiat 106, 2010, 6, s. 341 – 356.
376. Fišar Z. Hroudová J. Raboch J. Inhibition of monoamine oxidase activity by antidepressants and mood stabilizers. Neuroendocrinology Letters 31, 2010, 5, s. 645 – 656.   IF = 1,621
377. Patel V. Maj M. Flisher A.J. DE Silva M.J. Koschorke M. Prince M, Society Representatives (Raboch J.). Reducing the treatment gap for mental disorders: a WPA survey. World Psychiatry 9, 2010, 3, s. 169-176.   IF = 5,562
378. Bob P. Susta M. Gregusova A. Jasova D. Raboch J. Mishara A. Traumatic stress, dissociation, and limbic irritability in patients with unipolar depression being treated with SSRIs, Psychological reports 107, 2010, 3, s. 685-696.   IF = 0,439
379. Hroudová J., Fišar, Z., Raboch, J.: Vliv antidepresiv a stabilizátorů nálady na buněčné dýchání. Psychiatrie 15, 2011, Suppl 1, s. 43
380. Fišar, Z., Pláteník, J., Wenchich, L., Hanuš, Z., Kitzlerová, E., Zvěřová, M., Raboch, J.: Změny v nitrobuněčných signálních cestách při depresi. Psychiatrie 15, 2011, Suppl 1, s. 47.
381. Raboch J. Aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu depresivní poruchy. Postgraduální medicína 13, 2011, 2, s. 170 – 177.
382. Killaspy H. White S. Wright C. Taylor T.L. Turton P. Schutzwohl M. Schuster M. Cervilla J.A. Brangier P. Raboch J. Kalisova L. et al. The development of the Quality Indicator for Rehabilitative Care (QuiRC): a measure of best practice for facilities for people with longer term mental health problems. BMC Psychiatry 35, 2011, 11, s. 1- 7.   IF = 2,891
383. Priebe S. McCabe R. Schutzwohl M. Kiejna A. Nawka P. Raboch J. Reininghaus U. Wang D. Kallert T.W. Patient characteristics predicting better treatment outcomes in day hospitals compared with inpatients wards. Psychiatric Services 62, 2011, 3, s. 278 – 284.    IF = 2,388
384. Raboch J. 220 let psychiatrické péče v areálu Všeobecné fakultní nemocnice. Čes a slov Psychiat 107, 2011, s. 7-8.
385. Fišar Z. Hroudová J. Raboch J. Úloha mitochondrií v mechanismech synaptické plasticity, buněčného poškození a poruch nálady. Čes a Slov Psychiat 107, 2011, s. 14 – 27.
386. Kališová L. Raboch J. Nawka A. Černý M. Killaspy H. Hodnocení kvality péče o dlouhodobě psychiatricky nemocné osoby. Čes. slov. psychiatrie, 107, 2011, s. 28 – 32.
387. Fišar Z. Raboch J. Serotoninergní účinky antidepresiv. Čes. a slov Psychiat 107, 2011, 2, s. 115 – 120.
388. Bob P. Jasova D. Bizik G. Raboch J. Epileptiform activity in alcohol dependent patients and possibilities of its indirect measurement. PLoS ONE 6, 2011, 4, s. 1-4.   IF = 4,411
389. Fiorillo A, De Rosa C, Del Vecchio V, Jurjanz L, Schnall K, Onchev G, Alexiev S, Raboch J, Kalisova L, Mastrogianni A, Georgiadou E, Solomon Z, Dembinskas A, Raskauskas V, Nawka P, Nawka A, Kiejna A, Hadrys T, Torres-Gonzales F, Mayoral F, Björkdahl A, Kjellin L, Priebe S, Maj M, Kallert T. How to improve clinical practice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: Suggestions from the EUNOMIA study. Eur Psychiatry 26, 2011, 4, s. 201-207.   IF = 3,365
390. Raboch J., Fišar Z., Hroudová J., Wenchich L., Kitzlerová E., Zima T. Mood disorders, antidepressants and mitochondrial function. Turkish Journal of Psychiatry 22, 2011, 2, Suppl. 1, s. 58.
391. Petkari, Eleni; Salazar-Montes, Ana M.; Kallert, Thomas W.; Priebe, Stefan; Fiorillo, Andrea; Raboch, Jiří; Onchev, Georgi; Karastergiou, Anastasia; Nawka, Alexander; Dembinskas, Algirdas; Kiejna, Andrzej; Kjellin, Lars; Torres-Gonzalez, F.; Cervilla, Jorge A. Acute psychopathology as a predictor of global functioning in patients with ICD-10 non-affective psychosis: a prospective study in 11 European countries. Schizophrenia Research, 131, 2011, s. 105–111.  IF = 4,374
392. Priebe S, Barnicot K, McCabe R, Kiejna A, Nawka P, Raboch J, Schützwohl M, Kallert T. Patients´subjective initial response and the outcome of inpatient and day hospital treatment. European Psychiatry 2011, 26, s. 408 – 413.   IF = 3,365
393. Kallert TW , Katsakou C. , Adamowski T. , Dembinskas A. , Fiorillo A. , Kjellin , Mastrogianni A., Nawka P., Onchev G., Raboch J., Schützwohl M., Solomon Z., Torres-González F., Bremner S., Priebe, S. Coerced Hospital Admission and Symptom Change – A Prospective Observational Multi-Centre Study. PLoS ONE 6, 2011, id 281910.   IF = 4,411
394. Bob, P; Jasova, D; Raboch, J. Subclinical epileptiform process in patients with unipolar depression and its indirect psychophysiological manifestations. PLoS ONE 6, 2011, id 280410.   IF = 4,411
395. Fiorillo A., Giacco D., De Rosa C., Kallert T., Katsakou C., Onchev G., Raboch J., Mastrogianni A., Del Vecchio V., Luciano M., Catapano F., Dembinskas A., Nawka P., Kiejna A., Torres-Gonzales F., Kjellin L., Maj M., Priebe S. Patient characteristics and symptoms associated with perceived coercion during hospital treatment. Acta Psychiatr Scand 2011, s. 1–8.   IF = 3,795
396. Nawková, L., Nawka, A., Adámková, T., Vukušić Rukavina, T., Holcnerová, P., Rojnić Kuzman, M., Jovanović, N., Brborović, O., Bednárová, B., Žuchová, S., Miovský, M., Raboch, J. The Picture of Mental Health/Illness in the Printed Media in Three Central European Countries. Journal of Health Communication, 17, 2012, s. 22 – 40.   IF = 1,5
397. Kališová L. Raboch J. Psychofarmakologie neklidu a omezení v pohybu u nedobrovolně přijatých pacientů s psychózou. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s. 15.
398. Bízik G. Bob P. Pavlát J. Raboch J. Uhrová J. Benáková H. Zima T. Imunitní nálezy ve vztahu ke stresu a disociaci u depresivních pacientů. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s. 41.
399. Fišar Z. Jirák R. Kitzlerová E. Zvěřová M. Hroudová J. Hanuš Z. Raboch J. Monoaminoxidáza, membránový přenos serotoninu, homocystein a kortizol při Alzheimerově nemoci a depresi. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s. 49.
400. Hroudová J. Fišar Z. Jirák R. Korábečný J. Kuča K. Raboch J. Změny bunečného dýchání u pacientů s Alzheimerovou chorobou a osob v depresivní epizodě. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s.58.
401. Alexander Nawka, Tea Vukusic Rukavina, Lucie Nawkova, Nikolina Jovanovic, Ognjen Brborovic and Jiri Raboch Psychiatric disorders and aggression in the printed media: Is there a link? A central European perspective BMC Psychiatry 2012, 12:19 doi:10.1186/1471-244X-12-19.
402. Killaspy H, White S, Wright C, Taylor TL, Turton P, Kallert T, Schuster M, Cervilla JA, Brangier P, Raboch J, Kalisova L, Onchev G, Alexiev S, Mezzina R, Ridente P, Wiersma D, Visser E, Kiejna A, Piotrowski P, Ploumpidis D, Gonidakis F, Caldas-de-Almeida JM, Cardoso G, King M. Quality of Longer Term Mental Health Facilities in Europe: Validation of the Quality Indicator for Rehabilitative Care against Service Users’ Views PLoS One. 2012;7(6):e38070. Epub 2012 Jun 4.
403. Tatarkovič M, Fišar Z, Raboch J, Setnička V. Can chiroptical spectroscopy be used for the analysis of blood plasma? 2012 Jun 20. doi: 10.1002/chir.22063.
404. Domenico GiaccoAndrea FiorilloValeria Del VecchioThomas KallertGeorgi OnchevJiri RabochAnastasia MastrogianniAlexander NawkaTomasz Hadrys,Lars KjellinMario LucianoCorrado De RosaMario MajStefan Priebe. Caregivers’ appraisals of patients’ involuntary hospital treatment: European multicentre study. The British journal of psychiatry: the journal of mental science (impact factor: 5.78). 10/2012; DOI:10.1192/bjp.bp.112.112813
405. Raboch J. Searching for biological markers of mood disorders: monoamines, neurotrophic factors, cellular respiration and related parameters. Psychiatry in Clinical Practice, 16, 2012, Suppl. 1, s. 43 – 44.
406. Bob P, Zimmerman EM, Hamilton EA, Sheftel JG, Bajo SD, Raboch J, Golla M, Konopka LM. Conscious Attention, Meditation, and Bilateral Information Transfer. Clin EEG Neurosci. 2012 Nov 19
407. Miroslav Zeman, Roman Jirak, Marek Vecka, Jiri Raboch, Ales Zak. N-3 polyunsaturated fatty acids in psychiatric diseases: Mechanisms and clinical data.Neuro endocrinology letters (IF1.3). 33,8, 2012, s. 736 – 748.
408. Hroudová J., Fišar Z., Kitzlerová E., Zvěřová M., Raboch J. Buněčné dýchání u pacientů s depresí. Psychiatrie 17, 2013, Suppl. 1, s. 57.
409. Kallert TW. Howardova A. Raboch J. Priebe S. Kiejna A. Nawka P. Schutzwohl M. To what extent could acute general psychiatric day care reduce inpatient admissions? J Hosp Adm 2, 2013, 2, s. 105 – 114.
410. Ptáček, R.Kuželová, H. Stefano, G.B.  Raboch, J.Kream, R.M. Targedt D4 dopamine receptors: implications for drug discovery and therapeutic development. Current Drug Targets (IF 3,5), 2013, 14, s. 1-6.
411. Fortugno F, Katsakou C, Bremner S, Kiejna A, Kjellin L, Nawka P, Raboch J, Kallert T, Priebe S. Symptoms associated with victimization in patients with schizophrenia and related disorders. PLoS One. 2013;8(3):e58142. doi: 10.1371/journal.pone.0058142. Epub 2013 Mar 19
412. Stefano GB, Ptáček R, Kuželová H, Mantione KJ, Raboch J, Papezova H, Kream RM. Convergent dysregulation of frontal cortical cognitive and reward systems in eating disorders. Med Sci Monit. 2013 May 10;19:353-8
413. Bob P, Selešová P, Raboch J, Kukla L. „Pseudoneurological“ symptoms, dissociation and stress-related psychopathology in healthy young adults. BMC Psychiatry (IF 2,55) 2013, 13, 149 – 157
414. Ptáček R. Stefano GB. Kuželová H. Raboch J. Kream RM. Burnout syndrome in medical professionals: a manifestation of chronic stress with counterintuitive passice characteristics. Neuroendocrinology Lett. 34, 2013, 4, s. 259 – 264.
415. Hroudová J. Fišar Z. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. Mitochondrial respiration in blood platelets of depressive patients. Mitochondrion 2013 May 17. doi:pii: S1567-7249(13)00079-2. 10.1016/j.mito.2013.05.005
416. Raboch J. Standards of treatments of some psychiatric disorders in the Czech Republic. Current problems of psychiatry, 14, 2013, 2, Suppl. s. 24
417. Zvěřová M, Fišar Z, Jirák R, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J. Plasma cortisol in Alzheimer’s disease with or without depressive symptoms. Med Sci Monit. 2013 Aug 19;19:681-9
418. Ptáček R, Raboch J. Diagnóza českého zdravotnictví – Z 73.0? Tempus Medicorum 9, 2013, s. 3-8.
419. Konicarová J. Bob P. Raboch J. Persisting primitive reflexes in medication-naive girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. Neuropsychiatric Diseases and Treatment 2013, 9, s. 1457 – 1461.
420. Nawka A, Kalisova L, Raboch J, Giacco D, Cihal L, Onchev G, Karastergiou A, Solomon Z, Fiorillo A, Del Vecchio V, Dembinskas A, Kiejna A, Nawka P, Torres-Gonzales F, Priebe S, Kjellin L, Kallert TW. BMC Psychiatry 2013, 13 :257
421. Kališová L. Raboch J. Nawka A. Černý M. Kvalita péče o dlouhodobě nemocné umístěné v psychiatrických zařízeních v ČR. Jaké možnosti máme? Čes a slov Psychiatrie 109, 2013, 5, s. 211 – 217.
422. Kitzlerová E. Fišar Z. Raboch J. Homocystein v etiopatogenezi depresivní poruchy a Alzheimerovy nemoci. Čes a slov Psychiatrie 109, 2013, 5, s. 218 – 223.
423. Bizik G. Bob P. Raboch J. Pavlat J. Uhrova J. Benakova H. Zima T. Dissociative symptoms reflect levels of tumor necrosis factor alpha in patients with unipolar depression. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013, 9, s. 1 – 5.
424. Bob P. Galanda T. Jombik P. Raboch J. Galanda M. Influence of cerebellar stereotactic stimulation on left-right electrodermal information transference in a patient with cerebral palsy. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013, 9, s. 1853 – 1858.
425. Pláteník J. Fišar Z. Buchal R. Jirák R. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. GSK3beta, CREB, and BNDF in peripheral blood of patients with Alzheimer´s disease and depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 50, 2014, s. 83 – 93.