Koncepce psychiatrické péče v ČR

Od začátku 90-tých let týmy českých psychiatrů zpočátku vedené MUDr. Pavlem Baudišem, CSc. a MUDr. Janem Pfeifferem, později MUDr. Zdeňkem Bašným vypracovávaly koncepci rozvoje našeho oboru. První materiál byl schválen sjezdem Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně v roce 2000 a byl přijat vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví ČR. V r. 2004 byla na Ministerstvu zdravotnictví zřízena Komise pro implementaci koncepce. V roce 2006 dospěl výbor naší společnosti k rozhodnutí, že je třeba koncepci inovovat. Světové trendy rozvoje psychiatrie se dále mění. Není již tolik zdůrazňována deinstitucionalizace, ale je spíše diskutována balancovaná péče. Faktem je, že česká psychiatrická péče je tradičně orientovaná na institucionální a ambulantní péči se všemi výhodami i nevýhodami takovéhoto systému a že potřebuje další posílení v oblasti komunitní péče. Bohužel všechny sektory našich služeb jsou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi zásadním způsobem podfinancovány. Došli jsme proto k závěru, že naše snažení potřebuje nové podněty i ve formě revize naší koncepce. Výbor společnosti pro tento účel jmenoval speciální pracovní skupinu. Jejím vedoucím byl určen MUDr. Zdeněk Bašný (Sanima Praha). Garanty pro jednotlivé sektory byli prim. MUDr. Juraj Rektor (Psychosociální centrum Přerov) pro ambulantní služby, prim. MUDr. Ivan Tůma (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové) pro nemocniční péči, prof. MUDr. Ivana Drtílková (Psychiatrická klinika FN Brno) pro dětskou psychiatrii, prim. MUDr. Petr Popov (Oddělení pro léčbu návykových nemocí VFN Praha) pro léčení závislostí, MUDr. Jiří Konrád (Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod) pro gerontopsychiatrii, MUDr. Ondřej Pěč (Eset Praha) pro komunitní péči. Dalšími členy skupiny byli MUDr. František Čihák (Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod), MUDr. Petr Jeřábek (Psychiatrická léčebna Bílá Voda), MUDr. Erik Herman (ambulantní psychiatrie Praha), řed. MUDr. Martin Hollý (Psychiatrická léčebna Praha Bohnice), MUDr. Petr Možný (Psychiatrická léčebna Kroměříž), prim.MUDr. Irena Zrzavecká (Psychiatrická klinika VFN) a řed. MUDr. Vladislav Žižka (Psychiatrická léčebna Dobřany). Tato skupina se od během roků 2007 a 2008 scházela zhruba v jednoměsíčních intervalech, komunikovala elektronicky a často velmi bouřlivě diskutovala na téma rozvoje našeho oboru. Výsledky jistě musely být kompromisem mezi jednotlivými zájmovými skupinami a dokument nemůže reflektovat všechna přání našich členů. Finální dokument předložený výboru a opětovně schválený na sjezdu Psychiatrické společnosti v červnu 2008 však v každém případě splnil očekávání. Představuje strukturu péče, jakou bychom si přáli realizovat během následujících let.

Rád bych proto poděkoval jménem celého výboru naší společnosti všem členům pracovní skupiny, která podle mého přesvědčení odvedla na rozdíl od zcela ojedinělých „post“- kritiků obrovské penzum práce. Budeme se dále snažit zlepšovat kvalitu poskytované péče pro duševně nemocné v naší zemi. Zásadní konkrétní kroky jsou ale v kompetenci politiků a plátců zdravotní péče. Naše jednotné a konsensuální stanovisko týkající se základních trendů by mělo sloužit jako stimulátor a podklad pro jejich rozhodování.

 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Praha 22.3.2013